چکیده

  این پژوهش به ‌ منظور بررسی مؤلفه‌ های رهبری مبتنی بر ارزش ‌ ها و ارا ئه چارچوبی مناسب به ‌ منظور ارتقا ی این رویکرد در دانشگاه آزاد اسلامی به روش توصیفی ‌ـ پیمایشی انجام شده است. جامع ه آماری این پژوهش شامل کلی ه اعضای هیأت علمی تمام ‌ وقت دانشگاه آزاد اسلامی منطق ه 4 ( بالغ بر 1664 نفر ) و نمون ه آماری شامل 200 نفر از اعضای هی أ ت علمی این دانشگاه بودند که به روش تصادفی طبقه ‌ ای متناسب با حجم ا نتخا ب شدند. ابزار جمع ‌ آوری داده ‌ ها در این پژوهش پرسشنام ه محقق ‌ ساخت ه بررسی تناسب چارچوب پیشنهادی شامل 5 بخش اصلی فلسفه و اهداف، مبانی نظری چارچوب ادراکی، بخش اجرایی و بخش ارزشیابی با مجموع 91 مؤلفه بود که پایایی آن از طریق آ لفای کرونباخ 96/ 0 محاسبه گردید و روایی صوری و محتوایی آن را نیز اس تادان مشاور، راهنما و متخصصان موضوعی تأیید کردند . برای تجزیه و تحلیل داده ‌ ها از روشهای آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و واریانس و آمار استنباطی شامل آزمون t تک‌نمونه‌ای و همچنین تحلیل عاملی استفاده گردید. نتایج پژوهش 66 مؤلفه را به‌عنوان مهمترین مؤلفه‌های سبک رهبری مبتنی بر ارزش‌ها مورد تأیید قرار داد. این مؤلفه‌ها در ذیل شش مؤلفه اصلی شامل ارزش‌های رهبران در بعد تبیین‌کننده وضع موجود، صلاحیت‌های رهبری، خود مدیریتی، وظایف کارکنان، روابط انسانی و ارزشهای رهبران در ارتباط با دانشجویان قرار گرفتند. با استفاده از مؤلفه‌های شناسایی‌شده چارچوب ادراکی مناسب با 5 بخش اصلی شکل گرفت که تمامی قسمتهای آن نیز در مقایسه با میانگین فرضی 3 همگی بسیار بالاتر از مقیاس پاسخگویی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها