چکیده

  این تحقیق با هدف بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی بر راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انجام شده است. به این منظور از میان 55583 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، 386 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای بر حسب گروه تحصیلی انتخاب شدند. تحقیق به روش علّی ـ مقایسه‌ای انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ استاندارد شدۀ راهبردهای مطالعه و یادگیری وین‌اشتاین [1] بود. با استفاده از آزمون تی، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی، تأثیر ویژگیهای فردی (جنسیت و سن) و سوابق تحصیلی (معدل و مقطع تحصیلی) بر راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان بررسی شد. نتایج نشان داد که دختران نسبت به پسران عملکرد بهتری در حیطه‌های انگیزش ، خود آزمایی ، مدیریت زمان، پردازش اطلاعات و راهبرد آزمون داشتند. دانشجویان جوان‌تر نمرات بیشتری از دانشجویان با سنین بالاتر در حیطه‌های اضطراب، نگرش، راهبرد آزمون و انتخاب ایدۀ اصلی به دست آوردند. دانشجویان با معدل بالا نسبت به دانشجویان با معدل پایین عملکرد بهتری در حیطه‌های نگرش، خودآزمایی و پردازش اطلاعات داشتند، همچنین هر چند عملکرد دانشجویان کارشناسی در حیطۀ مدیریت زمان بهتر از دانشجویان کاردانی بود ولی عملکرد دانشجویان کاردانی در حیطۀ راهنمای مطالعه بهتر از دانشجویان کارشناسی بود.   Weinstein

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Personal Characteristics andEducational Background of University Studentson Ten Subscales of Weinstein's Learningand Study Strategies

چکیده [English]

  This study investigated the effect of personal characteristics and educational background on learning and study strategies on Islamic Azad University students of Mazandaran. For this purpose, university students were randomly chosen from subjects based on an educational group. The research method was retrospective. The data gathering tool was Weinstein's Learning and Study Strategies Inventory (LASSI). T- test, variances analysis and tukey's tests were used to determine the effect of personal characteristics (gender and age) and educational background (grade point average and educational level) on Learning and Study Strategies. The results revealed that on the scales of learning and study strategies there were statistically significant differences between students in term of gender, age, grade-point average and educational level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Personal characteristics
  • Educational background
  • Learning and Study Strategies