چکیده

  هدف از این پژوهش، بررسی عوامل م ؤ ثر بر ارتقا ی کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از دیدگاه مدیران و کارکنان بوده است. 7 عامل: طرح درس، نحو ه آموزش، ارزشیابی علمی و مستمر، روابط بین فردی، مطابقت دوره ‌ های آموزشی با نیازهای فراگیران، تدابیر لازم تشویق و ترغیب فراگیران و نظارت مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامع ه آماری آن شامل کلی ه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال 1386 به تعداد 283 نفر بوده که این افراد در دوره ‌ های ضمن خدمت شرکت کرده ‌ اند. با در نظر گرفتن حجم جامعه، تعداد 150 نفر از این افراد با روش نمونه ‌ گیری تصادفی ساده انتخاب شده ‌ اند. ابزار گردآوری داده ‌ ها یک پرسشنام ه 74 س ؤ الی است که بدنه اصلی آن از پرسشنام ه بررسی کیفیت تدریس (سراج ، 2003 به نقل از شعبانی ورکی و حسین قلی ‌ زاده، 1385) گرفته شده است و پس از تدوین، روایی صوری و محتوایی آن مورد ت أ یید قرار گرفت و به منظور تعیین پایایی، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه (97/0) و ت أ یید گردید. در راستای تحلیل داده ‌ های گردآوری شده، از آمار، در دو سطح توصیفی و استنباطی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار، آزمون t تک متغیره، آزمون t نمونه ‌ های مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در هر 7 عامل مرتبط با ارتقا ی کیفیت آموزش ، میانگین پاسخهای شرکت ‌ کنندگان، بیشتر از حد متوسط بوده و عامل روابط بین ‌ فردی با میانگین 11/4 دارای بیشترین مقدار و عامل نظارت با میانگین 96/3 دارای کمترین مقدار بوده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که هیچ تفاوتی بین نظر شرکت ‌ کنندگان، بـا تـوجـه بـه متغیرهای جمعیت‌شناختی (جنسیت، سابق ه خدمت، مدرک تحصیلی و سن) وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors Involved in the Improvement ofthe O.J.T Programs for the Staff Working at Khorasgan Islamic Azad University (kIAU)

چکیده [English]

  The objective of the present study was to investigate the effective factors involved in the improvement of the o.j.t programs for the staff working at Khorasgan Islamic Azad University (kIAU) from the viewpoint of managers and employees. To archive this goal, seven relevant variables including, lesson plan, teaching method, continued scientific evaluation, personal relations, correspondence between training programs and learners' needs, necessity of rewarding and encouraging as well as control were considered. The research procedure utilized was a descriptive survey design. The target population participating in an o.j.t program comprised managers and employees working at KIAU in from which a sample of was randomly selected. The instrument for collecting the data was a -item researcher-developed questionnaire whose main body was divided from Seraj . The face and content validity of the questionnaire were approved by the specialist opinion and its reliability measured by Choronbach's Alpha coefficient formula was . Both descriptive and inferential statistical techniques were utilized for analyzing the data obtained namely, frequency, percentage, variance and average values as well as one-variable, t-test, independent t-test and one-way analysis of variance. The findings revealed that respondents' answers related to the seven variables under study were above average. The minimum average value was belonging to the supervision while the personal relations variable produced a maximum mean value of . Finally, the results obtained from one-way analysis of variance (ANOVA) indicated that the participants in the study did not differ in their opinions of such demographic factors as sex, employment record, degree and age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Promotion
  • in service training
  • Islamic Azad university (Branch of khorasgan)