چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی ابعاد طرح توسع ه کارآفرینی (کاراد) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان انجام گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. جامع ه آماری در این تحقیق 10023 دانشجو و 150 عضو هی أ ت علمی بود که از این جامعه تعداد 300 دانشجو و 50 عضو هی أ ت علمی به عنوان نمون ه آماری براساس فرمول حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنام ه محقق ‌ ساخته با 44 س ؤ ال بسته ‌ پاسخ برای اعضای هی أ ت علمی با ضریب پایا ی ی 86 درصد و 32 س ؤ ال بسته ‌ پاسخ برای پرسشنام ه دانشجویان با ضریب پایایی 93 درصد بود که بر اساس طیف پنج درجه ‌ای لیکرت تنظیم گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ‌ های این پژوهش از نرم ‌ افزار SPSS در دو سطح آمار استنباطی و توصیفی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی از توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمونهای T تک‌متغیره، T مستقل، T هتلینگ و تحلیل واریانس و آزمون کالموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج به دست آمده از یافته ‌ های پژوهش نشان داد که شیوه ‌ های ترویج فرهنگ کارآفرینی ارائه شده از نظر اعضای هی أ ت علمی با میانگین 02/4 و از نظر دانشجویان با میانگین 74/3 ، مواد آموزش کارآفرینی از نظر اعضای هی أ ت علمی با میانگین 72/3 و از نظر دانشجویان با میانگین 88/3 ، روشهای آموزشی ارائه شد ه آموزش کارآفرینی از نظر اعضای هی أ ت علمی با میانگین 70/3 و از نظر دانشجویان با میانگین 80/3 و نقش اولویت ‌ های پژوهشی ارائه شد ه کارآفرینی از نظر اعضای هی أ ت علمی با میانگین 96/3 بالاتر از سطح متوسط بوده است . در بخش جمعیت‌شناختی از نظر اعضای هی أ ت علمی و دانشجویان تفاوت معناداری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Dimensions EntrepreneurshipDevelopment Project

چکیده [English]

  Abstract   The aim of this study was to investigate the different dimensions of entrepreneurship development plan (EDP) at Islamic Azad university khorasgan Branch. To achieve this end from among students and Faculty members as targets of population a sample of students and members were randomly selected. The research procedure was of a descriptive survey in which two researcher- developed questionnaires were employed for data collection. The first questionnaire contained close- ended questions with a reliability of for the Faculty members and the second included statements for the students with a reliability on the basis of the Cronbachs Alpha coefficient. Analysis of the research data was performed on two levels: descriptive (such as mean frequencies average, percentage and standard deviation) and inferential (independent t-test). the research findings revealed that from the viewpoint of Faculty members and students’ methods of propagating the entrepreneurship culture with an average mean score of and respectively, entrepreneurship teaching material with a mean of and , methods of entrepreneurship and and research priorities of entrepreneurship were above average. Interestingly, there was no difference in their answers will regard to their demographic features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship development plan (EDP)
  • propagation of entrepreneurship culture entrepreneurship teaching materials and research priority in entrepreneurship