چکیده

  هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی و مقایسۀ متغیرهای اخیر به تفکیک جنسیت در دانشجویان است. به این منظور تعداد 200 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به نسبت مساوی از هر دو جنس انتخاب شدند و پرسشنامۀ هوش هیجانی بارـ اُن و همچنین پرسشنامۀ سلامت عمومی گلدبرگ ( GHQ ) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون t ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین متغیر هوش هیجانی و تمامی مؤلفه‌های آن با متغیرهای عملکرد تحصیلی و سلامت روانی کل دانشجویان همبستگی معنادار و مثبت ( P < 0/01 ) وجود دارد. در مورد متغیر هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن (بجز مؤلفه‌های خوشبختی، خودشکوفایی و روابط بین‌فردی) و همچنین عملکرد تحصیلی بین دو جنس تفاوت معنادار وجود داشت و میانگین نمرۀ کلی هوش هیجانی دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر بود. یافته‌ها نشان داد که هوش هیجانی، سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان را به‌طور معنادار و مثبت ( P < 0/001 ) پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Emotional Intelligence,Hental Health and Academic Achievement

چکیده [English]

  The aim of this research was to study the relationship between Emotional Intelligence emotion and mental health of academic achievement of college students, and comparison of recent variables according to the gender of the college students. College Students ( girl, boy) were selected randomly. All the test cases filled in the Bar-on intelligent emotion and GHQ questionnaire and college students’ mean scores past for the two terms.   The results of Pearson's correlation method, t-test, and regression showed that there is a positive meaningful relationship between intelligent emotion and mental health and academic achievement. In addition to that research findings have shown that emotion intelligence and its components can predict mental health and academic achievement of the students meaningfully. The findings have also revealed that the mental health of college girl and boy students could be predicted by their high intelligent emotion scores.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • mental health
  • Academic Achievement