چکیده

  در این مطالعه از مقیاس بررسی نگرش به آمار (SATS) برای سنجش نگرش به آمار پیش و پس از یک دوره آموزش نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شده است. مقیاس SATS شامل چهار خرده مقیاس نگرش عاطفی، توانایی درک، ارزش و سختی آمار است. این مطالعه از نوع پژوهش‌های نیمه آزمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش دانشجویان مقطع کاردانی رشتۀ کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان هستند. نگرش 56 دانشجو (نمونه در دسترس) که درس آمار و احتمال را گذرانده بودند و در نیمسال دوم سال تحصیلی 86 ـ 1385 در درس آشنایی با نرم‌افزارهای آمار و ریاضی ثبت‌نام کرده بودند پیش و پس از آموزش نرم‌افزار آماری با مقیاس SATS به‌صورت تصادفی اندازه‌گیری شد. پایایی هر یک از خرده‌مقیاس‌ها در نسخۀ فارسی SATS با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای نگرش عاطفی، توانایی درک، ارزش و سختی آمار به ترتیب 78/0، 76/0، 79/0 و 56/0 و برای نمرۀ کل مقیاس 88/0 به‌دست آمد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t زوجی نشان داد که آموزش نرم‌افزار آماری پس از دورۀ آمار باعث بهبود نگرش عاطفی، توانایی درک و ارزش آمار می‌شود. ولی نگرش به سختی آمار تفاوت معناداری پیش و پس از دوره نداشت. در حالت کلی نگرش به آمار تحت تأثیر آموزش نرم‌افزار آماری پس از دوره بهبود یافته بود (001/0 P < و7/3 t= ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Students' Attitude Toward Statistics Usubg Computer Technology on Passing Successful of Statistics Courses

چکیده [English]

  In this Study, "A survey of Attitude Toward Statistics (SATS) scale" has been used to measure attitude toward statistics before and after passing a course of SPSS. SATS consisted of four subscale including attitude to affect, cognition competence, value and difficulty of statistics. This study uses a quasi-experimental method. Thus, randomly sampled attitudes of students in computer major in the Islamic Azad University of Abadan branch of measured by SATS scale. Students had registered for the course of ‘Statistical and Mathematical Software’ and were going to take a ‘Statistics and Probability’ examination in the second semester . Alpha reliability coefficients of SATS (Persian form) for subclasses, affect, cognition competence, value and difficulty were and respectively and the reliability for the scale as a whole was . According to paired t-test, the data analysis showed teaching statistical software after passing the statistics course improve attitude toward affect, cognition competence and value of statistics, but attitude toward difficulty did not show any significance before and after the course. Generally the ratio of total attitude’s toward statistics had improvement after passing statistical software courses (t= , P < ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistics Education
  • Attitude
  • Changing attitude
  • Statistical Softwares