نویسندگان

چکیده

علم شیمی علاوه بر برخورداری از نقش مؤثر در کلیه شؤون زندگی انسانی، در رشد اقتصادی و سیاسی کشور متکی به منابع طبیعی ایران جایگاه ارزنده‌ای دارد. از این‌رو ارزشیابی وضعیت جاری برنامه درسی شیمی به‌منظور بررسی میزان شایستگی و ارزش آن در تأمین نیازهای فردی و اجتماعی کاملاً ضروری است.
نتایج مرور منابع در دسترس نشان‌دهنده تمرکز بیشتر پژوهش‌های ارزشیابی موجود بر تعیین میزان توفیق برنامه‌ها بوده تا تعیین ارزش آنها و این وضعیت در ایران به‌خصوص در ارتباط با درس شیمی کاملاً محسوس است. در راستای پر کردن این خلأ به‌ویژه ضرورت دستیابی به الگوهای ارزشیابی مبتنی بر شرایط فرهنگی و فلسفی بومی، هدف این تحقیق تدوین الگوی ارزشیابی برنامه درسی شیمی مناسب برای دوره متوسطه ایران است.
روش پژوهش تفسیری یا به‌عبارتی بررسی و تحلیل نظری است. در این رابطه از طریق مطالعات تطبیقی ـ با توجه به ماهیت برنامه درسی شیمی و نیز مبانی فلسفی، اعتقادی و خط‌مشی‌های آموزش و پرورش ایران ـ وضعیت مطلوب عناصر سازنده برنامه یعنی ملاک‌ها استنباط شد و اساس طراحی الگوی ملاک‌محور قرار گرفت. این الگو از نظر شفافیت مفهومی، انطباق با واقعیت، جذابیت ساختاری و از جنبه اقناعی مورد ارزیابی، اصلاح و سرانجام تأیید 10 نفر از متخصصان برنامه‌ریزی درسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Evaluation of ChemistryCourses in Iran High Schools

چکیده [English]

Along with the rapid changes of sciences, contemporary socities are greatly changing and developing. Meanwhile, no scientific field has changed as much as experimental sciences. To understand how successful it has been the educational system in fulfilling these changes , the outcome of these changes,i.e. new curriculum should be evaluated which should be efficient , precise and scholarly. Here a question is raised and that is “How can the curriculum be evaluated? The main aim of this research is to answer this question concerning the course of chemistry in Iran high schools. Hence, the present paper studies and analyzes the current evolutional models. The result suggest that there ara some deficiencies in these models. Accordingly, the present research tries to offer a more efficient model appropriate for Iran's native culture. This evolutionary model is called criterion- oriented model by which the intrinsic value of chemistry course in Iran high schools can be judged and evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Curriculum Evaluation
  • chemistry course
  • model