نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی کیفیت آموزش بزرگسالان مقطع راهنمایی شهر اصفهان و روش پژوهش توصیفی است. ابزارهای اندازه‌گیری مورد استفاده در این تحقیق مقیاس اصول یادگیری بزرگسالان گالبریت برای معلمان دانش‌آموزان بزرگسال و پرسشنامه نظرخواهی از دانش‌آموزان بزرگسال بود. جامعه آماری تمامی معلمان بزرگسال شهر اصفهان بودند که به عنوان نمونه انتخاب شدند، از 55 نفر نمونه 45 نفر به پرسشهای مقیاس پاسخ دادند. همچنین در این سال480 دانش‌آموز بزرگسال مشغول به تحصیل بودند که از120 نفر آنان درباره آموزش بزرگسالان نظرخواهی شد. نمره‌های به دست آمده از پرسشنامه‌ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، نمودار) تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که معلمان بزرگسال شاغل به آموزش در مدارس بزرگسالان شهر اصفهان در میانگین برخی از متغیرهای مقیاس اصول یادگیری مانند فعالیتهای دانش‌آموزمحور، ارزیابی نیازهای دانش‌آموزان در حین تدریس، توجه به جوّ کلاس و انعطاف در آموزش، نمرات کمتری را نسبت به هنجار مقیاس گرفتند. نظرخواهی از دانش‌آموزان نیز نشان‌دهنده تفاوت آموزش بزرگسالان با آموزش کودکان بود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که آموزش بزرگسالان در ایران نیاز به تخصصی شدن و توجه بیشتر به اصول آموزشی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficient Educational Strategies for DevelopingStudents' Needed Skills for Using it from thePoint of View of Islamic Azad UniversityFaculty in Area Five

چکیده [English]

The main purpose of the present research is to study Efficient Educational Strategies for developing virtual students' Needed skills for using online education. The general question is what are the Efficient Educational strategies in the seven skills needed for virtual students (Availability or R1, openness or R2, communication or R3, commitment or R4, cooperation or R5, Thinking or R5, and flexibility or R7)?. The population consisted of all Islamic Azad university faculty members in area five. The subjects' answers were compared according to variables such as sex, educational document and marriage status. The statistical communities in this research are all of faculty members majoring in computer in Islamic Azad university. The statistical samples were randomly selected. The procedure was a structured twenty-nine item questionnaire prepared by researcher based on the findings of Rena M palloff and keith pratt. The reliability of the questionnaire was estimated 0/847. The research findings revealed that the most Efficient Educations Strategles in developing the sever skills are as follows:
Applying technology which can realize learning objectives, preparing a good climate for groups where students are comfortable in learning process, encouraging learner to participate in preparing courses guideline, internalizing skills for time management, preparing an educational site for students to send their homework, and receiving feedback. Designing questions for discussion that encourage students to think, integrate educational materials, use internet as a tool and resource and encourage students to find out any needed resources. Generally speaking the total research findings revealed that there was no significant difference among of the Views of faculty membersin connection with the seven skills mentioned above. But as far as sex is concerned the findings revealed significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Educational Strategies
  • Online education
  • Virtual student
  • Higher Education