نویسنده

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی راهبردهای آموزشی مؤثر در توسعه مهارتهای مورد نیاز دانشجویان مجازی برای بهره‌گیری از آموزش درون‌شبکه‌ای است. سؤال کلی پژوهش این است که راهبردهای آموزشی مؤثر در توسعه مهارتهای هفتگانه (دسترسی یا ، روشن‌بینی یا ، برقراری ارتباط یا ، تعهد یا ، همکاری یا ، تفکر یا و انعطاف‌پذیری یا در فرایند آموزش درون‌شبکه‌ای) مورد نیاز دانشجویان مجازی چیست؟ نظر پاسخگویان برحسب متغیرهای تعدیل‌کننده جنسیت، مدرک تحصیلی و وضعیت تأهل مقایسه شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه استادان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنج کشور تشکیل می‌دهند. شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته برگرفته از یافته‌های پژوهشی رنا‌ام پالوف و کیث‌پرات بوده که دارای 7 حیطه و 29 گویه است و براساس آلفای کرونباخ ضریب اعتباری معادل 847/0 به‌دست آمده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند، از نظر پاسخگویان مهمترین راهبردهای آموزشی مؤثر در توسعه مهارتهای هفتگانه به ترتیب عبارت‌اند از: به کارگیری نوعی فناوری که از طریق آن می‌توان اهداف یادگیری را تحقق بخشید، فراهم کردن جوّ گروهی مساعد که در آن فراگیر در جریان یادگیری احساس راحتی می‌کند، تشویق فراگیران به مشارکت در تهیه رهنمودهای درسی، نهادینه‌سازی مهارتهای مربوط به مدیریت زمان، مهیاسازی یک سایت درسی که دانشجویان تکالیف خود را به آن ارسال کرده و به یکدیگر بازخورد ارائه دهند، طرح سؤالاتی برای بحث که موجب تشویق تفکر و یکپارچگی مواد درسی می‌شود و استفاده از اینترنت به‌عنوان ابزار و منبع درس و تشویق دانشجویان برای جست‌وجوی منابع در آن. به‌طور کلی نتایج آزمون t در خصوص مقایسه نظر پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل و سطح مدرک تحصیلی مختلف نشان می‌دهد که در ارتباط با تأثیر راهبردهای آموزشی در خصوص توسعه مهارتهای هفتگانه یاد شده، بین نظرها تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی مقایسه نظر پاسخگویان زن و مرد نشان می‌دهد که در خصوص راهبردهای آموزشی مؤثر در توسعه مهارتهای هفتگانه، تفاوت معناداری بین آنها مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficient Educational Strategies for DevelopingStudents' Needed Skills for Using it from thePoint of View of Islamic Azad University

چکیده [English]

The main purpose of the present research is to study Efficient Educational Strategies for developing virtual students' Needed skills for using online education. The general question is what are the Efficient Educational strategies in the seven skills needed for virtual students (Availability or R1, openness or R2, communication or R3, commitment or R4, cooperation or R5, Thinking or R5, and flexibility or R7)?. The population consisted of all Islamic Azad university faculty members in area five. The subjects' answers were compared according to variables such as sex, educational document and marriage status. The statistical communities in this research are all of faculty members majoring in computer in Islamic Azad university. The statistical samples were randomly selected. The procedure was a structured twenty-nine item questionnaire prepared by researcher based on the findings of Rena M palloff and keith pratt. The reliability of the questionnaire was estimated 0/847. The research findings revealed that the most Efficient Educations Strategles in developing the sever skills are as follows:
Applying technology which can realize learning objectives, preparing a good climate for groups where students are comfortable in learning process, encouraging learner to participate in preparing courses guideline, internalizing skills for time management, preparing an educational site for students to send their homework, and receiving feedback. Designing questions for discussion that encourage students to think, integrate educational materials, use internet as a tool and resource and encourage students to find out any needed resources. Generally speaking the total research findings revealed that there was no significant difference among of the Views of faculty membersin connection with the seven skills mentioned above. But as far as sex is concerned the findings revealed significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Strategies
  • Online education
  • Virtual student
  • Higher Education