نویسندگان

چکیده

با توجه به نقش بسیار مهم اعضای هیأت علمی در تحقق اهداف و رسالتهای دانشگاه، این پژوهش با هدف تدوین شاخص‌های لازم برای تهیۀ زیج هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی‌ـ پیمایشی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ مدیران گروه، معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصلی 88 ـ87 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی و کاملاً هدفمند 60 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای شامل 48 شاخص مربوط به هیأت علمی در 5 حوزه فعالیتی بود که براساس نتایج مصاحبه سازمان‌یافته با صاحبنظران در زمینۀ امور هیأت علمی تهیه شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه براساس نظر متخصصان و کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت، پایایی این پژوهش زمانی مشخص خواهد شد که این پژوهش به مرحله اجرا برسد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌صورت تعیین فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌ها صورت گرفت. براساس نظر متخصصان شاخص‌هایی که بیش از 50 درصد امتیاز ضرورت را از پرسش‌شوندگان کسب کرده بودند، برای تدوین شاخص‌های زیج هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی انتخاب شدند (در مجموع 37 شاخص در 5 حوزه مورد نظر). حوزه‌های انتخابی شامل جمعیت‌شناختی اعضای هیأت علمی (6شاخص)، حوزه وضعیت استخدامی (4 شاخص)، حوزه فعالیتهای آموزشی (14شاخص)، حوزه فعالیت پژوهشی و توانمندیها (9 شاخص) و حوزه فعالیتهای خدماتی‌ـ اجرایی (4 شاخص) بود. به نظر می‌رسد تهیه زیج براساس این شاخص‌ها بتواند بخشی از نیازهای اطلاعاتی مدیران را برای تصمیم‌گیری در امور هیأت علمی برطرف کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing Indicators for Preparation of Faculty Description in Medical University (Isfahan Medical University)

چکیده [English]

According to the important role of faculty members in the fulfillment of university mission and goals, the current study is aimed at identifying indicators to develop faculty horoscope in a medical university. In a descriptive survey, all the academic managers of Isfahan Medical University (including vice presidents in education and research, and department heads) participated as purposeful sample (n= ), during the academic year . A questionnaire was developed based on the structured interview with experts in faculty member affairs which organized proposed indicators of faculty in five areas. Its content and face validity was approved by expert panel. The percent age of responses to each item was calculated. According to the expert idea, items with more than agreement on the necessity were proposed to be included in faculty description ( indicators in five areas). areas were: faculty demography ( indicators), employment status (four indicators), educational activities ( indicators), research activities and capabilities (nine indicators), and administrative activities and services (four indicators). It seems that developing a faculty description including the proposed indicators could meet at least some information needs of academic managers in decision- making for faculty affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • medical sciences university
  • planning human resource
  • description
  • indicator