نویسندگان

چکیده

این پژوهش به بررسی عوامل افزایش‌دهنده کیفیت آموزشی رشته‌های علوم قرآنی از دیدگاه استادان و دانشجویان مؤسسه آموزش عالی آزاد علوم قرآن و معارف اسلامی غدیر پرداخته است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و نمونه آماری 11 نفر از استادان و 121 نفر از دانشجویان مؤسسه بود. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق‌ساخته شامل 42 سؤال بسته‌پاسخ و یک سؤال بازپاسخ (تشریحی) بود که در مطالعه مقدماتی، ضریب اعتبار آن با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ 87/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از رسم جدولها و نمودارهای فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون z تک‌متغیره، آزمون t2 هتلینگ و آزمون t مستقل صورت گرفت. بررسی سؤالات ششگانه تحقیق با استفاده از آزمون z تک‌متغیره، نشان‌دهنده تأثیرگذاری قابل ملاحظه عوامل «تناسب برنامه‌های آموزشی با نیازهای واقعی دانشجویان»، «واجد شرایط بودن استادان»، «در اختیار داشتن تجهیزات مناسب آموزش» و «استفاده از کادر اداری مجرب و متخصص» بر کیفیت آموزشی رشته‌های علوم قرآنی بود. اما تأثیرگذاری «استفاده از تدابیر تشویقی» و «ارزیابی علمی و مستمر»، کمتر از سطح متوسط ارزیابی شد. همچنین بر اساس نتایج آزمون t2 هتلینگ از دیدگاه استادان، «واجد شرایط بودن استادان» بیشترین تأثیر را در ارتقای کیفیت آموزشی رشته‌های علوم قرآنی دارد و «ارزیابی علمی و مستمر از دانشجویان» دارای کمترین تأثیر است. اما از دیدگاه دانشجویان، بیشترین تأثیر مربوط به «واجد شرایط بودن استادان» و کمترین تأثیر مربوط به «استفاده از تدابیر تشویقی» است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Factors Enhancing the Quality of Teaching Quranic Sciences as Seem by the Instructors and Students of Qadir Higher Education Institute of Quranic Sciences and Islamic Ethics

چکیده [English]

This study deals with factors enhancing the quality of teaching Quranic Sciences as seen by the instructors and students of Qadir Higher Education Institute of Quranic Sciences and Islamic Ethics. The research method is descriptive and measurmental. The statistical population comprised 11 instructors and 121 students. The instrument was a researcher-made questionnaire containing 42 close-response questions and one open-response question whose validity coefficient was estimated at 0.87 using the Cornbach α. The analysis of the data was done at two levels of descriptive and presumptive statistics through drawing tables, frequency graphs, percentage, mean, digression, single-variable z-test, Hotelling t2 test, and independent t test. On studying six sets of questions in the questionnaire single-variable z test, it was found that these factors were highly effective in the quality of education of Quranic sciences: Harmony between educational programs and the students' actual needs, qualified instructors, availability of educational facilities, and hiring experienced and qualified staff. The effectiveness of using motivational strategies, and constant evaluation of the students stood lower than the average. Also, based on the results of Hotelling t2 test, in the views of the instructors, qualified instructors had the highest and constant evaluation of the students the lowest influence, whereas in the views of the students, qualified instructors had the highest effectiveness whereas using motivational strategies had the lowest impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Quality of education
  • Quranic sciences