نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی «رابطه بین منابع قدرت مدیران و نوع فرهنگ سازمانی در مدارس متوسطه و راهنمایی شهرستان خمین بود. عوامل قدرت مورد مطالعه عبارت بود از: قانونی، پاداش، اجبار، تخصصی و مرجعیت و نوع فرهنگ سازمانی ثبات، مشارکتی، انعطاف‌پذیری و رسالتی. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان راهنمایی و دبیران (290 نفر) شهرستان خمین در سال 88 ـ87 تشکیل می‌دادند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم 120 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق‌ساختۀ منابع قدرت با 21 سؤال بسته‌پاسخ و پرسشنامه فرهنگ سازمانی با 30 سؤال بسته‌پاسخ تدوین گردید. روایی پرسشنامه‌ها با بهره‌گیری از نظر آزمودنی‌ها و متخصصان صاحب‌نظر و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0 و 96/0 به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون ضریب همبستگی کانونی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین قدرت قانونی با فرهنگ سازمانی ثبات و مشارکتی رابطه وجود دارد، در صورتی که بین قدرت قانونی با فرهنگ انعطاف‌پذیری و رسالتی رابطه‌ای وجود ندارد. همچنین بین قدرت پاداش، تخصص و مرجعیت با تمام انواع فرهنگ سازمانی رابطه معنادار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Guidance and High School Principals andThe Relation between Power Resources ofType of Organizational Culture

چکیده [English]

The purpose of this study was to find of the relationship between power resources of guidance and high school principals and type of organizational culture. The factors for studying power included (legitimate, reward, coercive, expert, and charismatic leadership) and the type of organizational culture were (consistency, co- operation, flexibility and mission). For analyzing the data descriptive–correlation were employed. Statistical population of the study consisted of all teachers in khomainishahr in the school year of 2008-2009, which 120 teachers through randomly – classified sampling were chosen. The instrument for collecting the data consisted o of two questionnaires (power resources and organizational culture). The reliability of the questionnaires were 0/87 and 0/96 respectively. Analyzing the data was done by both descriptive and inferential statistics. (Correlation coefficient, independent, t-test and analysis of variance). The findings indicated that there was a relationship between legitimate power with consistency and co-operation organizational culture. however there was not any relationship between legitimate power with flexibility and mission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resource of principals' power
  • resource of principals' power
  • resource of principals' power
  • resource of principals' power
  • resource of principals' power
  • resource of principals' power
  • Organizational Culture
  • guidance and high schools teachers