نویسندگان

چکیده

بیمارستان نقش بسزایی در استرداد سلامتی مردم برعهده دارد، بنابراین نوع فرهنگ سازمانی و میزان بلوغ سازمانی موجود در این مراکز از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی، بلوغ سازمانی کارکنان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان در سال 87 ـ1386 صورت گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان (11 بیمارستان) می‌باشد که براساس روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای 360 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از 2 پرسشنامه (فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی) جمع‌آوری شد و تجزیه‌ و تحلیل‌ داده‌ها‌ نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 5 بیمارستان دارای فرهنگ میانه و 6 بیمارستان دیگر دارای فرهنگ ضعیف بودند. همچنین سطح بلوغ سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان نیز متوسط است. همچنین بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی رابطه معناداری مشاهده شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، مدیران بیمارستانها باید با ایجاد تغییراتی در فرهنگ سازمانی در افزایش میزان بلوغ سازمانی تلاش نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Organizational Culture & Organizational of Staffs in Isfahan Medical University Hospitals

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the Relationship between organizational culture & organizational Maturity of staff in Isfahan Medical University Hospitals (IMUHs). Three questionnaires (organizational culture, organizational Maturity) were used for accomplishment of this descriptive & Corelational research. The reliability of these questionnaires was assesed with the Cronbach Alpha coefficient. these questionnaires were distributed between 360 employees of IMUHs. The data was analysed by SPSS software. Funding showed that the organizational culture scores of 5 hospitals were at average & 6 hospitals were lower than average. The level of organizational Maturity was average. and There was a significant relationship between organizational culture & organizational Maturity. The hospital Managers should change their organizational culture in order to increase the level of organizational Maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • organizational maturity
  • stoff
  • Hospital