نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه‌ای کاربست مؤلفه‌های مدیریت استراتژیک (راهبردی) در دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه اصفهان است. پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 755 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه اصفهان است که با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد 248 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی (88 ـ1387) به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته است که مدیریت استراتژیک را در پنج بعد 1ـ توجه به امکانات، محدودیتها و پیامدهای آموزشی 2ـ تبادل اطلاعات میان مدیران و اعضای هیأت علمی 3ـ توجه به فرایندها برای توانمندسازی دانشگاه به‌منظور تشخیص و اولویت‌بندی راهبردها 4ـ مراقبت و اطمینان نسبت به توجه اعضای هیأت علمی به امور استراتژیک 5ـ کنترل بر اجرای راهبردهای آموزشی با 44 گویه ارزیابی می‌کند. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به میزان 98/0 به‌دست آمد. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t تک‌متغیره و یا t مستقل، t2 هتلینگ و آزمون t زوجی (همبسته) و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که از این 5 مؤلفه میزان توجه به مؤلفه‌های اول، سوم، چهارم و پنجم بیش از حد متوسط بوده است، ولی میزان توجه به مؤلفه دوم پایین‌تر از حد متوسط بوده است. بین میزان کاربست مؤلفه‌ها از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه خوراسگان تفاوت وجود دارد، یعنی دانشگاه خوراسگان توجه بیشتری به امکانات، محدودیتها و پیامدهای آموزشی داشته است و همچنین دانشگاه خوراسگان بر اجرای راهبردهای آموزشی کنترل بیشتری داشته است. نتایج نشان داد که بین مؤلفه‌های مدیریت استراتژیک از نظر اعضای هیأت علمی زن و مرد و با توجه به سابقه خدمت تفاوت وجود دارد، ولی بین نظرات اعضای هیأت علمی برحسب مرتبه علمی و رشته تحصیلی آنها تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative Investigation of Level of Strategic Management Components Between Islamic Azad University, Khorasgan Branch and Isfahan University

چکیده [English]

The purpose of this study is to conduct a comparative investigation of the level of strategic management components between Islamic Azad university Khorasgan Branch and Isfahan university. Is study is descriptive statistical population of the study includes 755 members of faculty as IAUKB and Isfahan university. By using classified sampling proportional faculty 248 members of both universities were selected as the statistical sample. The applied tool for this research is a questionnaire made by the researcher which was provided based on Caldwell and spincks model of management evaluated by five dimensions.
1- According to the facilities, restrictions and instructional results.
2- Interchanging information between administrators and faculty members.
3- Paying attention to the processes for enabling university to recognize strategies priorities.
4- Surveillance and reliability of the members of scientific boards to strategic cases.
5 Controlling the performance of instructional strategies with 44 sample the reliability of the questionnaire was measured by cronbach-Alfa as 0.98. In the descriptive statistical level, frequency, mean average and standard deviation and in the inferential level, t-test with one variable and/or independ t,t2 Hetling and associate t-test were used and SPSS software was used for analysis information. The result showed that among 5 components mentioned attention to the first third, forth and fifth are above the mean and second one is less than medium level. There are differences among levels of application components according to ideas of members in both universities, it means that Khorasgan university has the highest attention to facilities, restrations and instructional results and also further control on instructional strategy and there is difference among strategic management components based on members of the scientific boards about gender, history of work, but on difference was in their scientific grade and education course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • strategic management
  • Instructional Strategies
  • Faculty Members