نویسندگان

چکیده

توانمندسازی در مدیریت راهکار مهمی برای تغییر است که با هدف بهبود توانایی فردی و سازمانی اجرا می‌شود. بنابراین هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت توانمندسازها در مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس الگوی سرآمد سازمانی بوده است. این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی بوده که به‌صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل32 نفر از مدیران ستادی و معاونان آنها در مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1386 بود که به‌صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه الگوی سرآمد سازمانی با 26 گویه بود که ضریب پایایی آن 97/0 به‌دست آمد. داده‌های پژوهش براساس 5 معیار مربوط به توانمندسازها جمع‌آوری شد، سپس تحلیل داده در سطح آمار توصیفی انجام گرفت و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار SPSS و نرم‌افزار سرآمد سازمانی امتیاز هر کدام از عناصر مربوط به حوزه توانمندسازها براساس منطق رادار محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد که مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه معیارهای رهبری (60 درصد)، خط‌مشی و استراتژی (80 درصد)، کارکنان (60 درصد)، منابع و شرکاء (50 درصد) و فرآیندها (60 درصد) امتیاز و در مجموع از نظر معیار توانمندسازها، 238 امتیاز را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing Enablers at Management Development and Transform Center of Isfahan Medical Sciences University Using Organizational Excellence Model

چکیده [English]

Empowerment in management is a strategy for change in order to improve personal and organizational capabilities. The purpose of this research was to assess the status of enablers at management development and transform center of Isfahan Medical Sciences University using an organizational excellence model. This research was descriptive and applied which took place intervally . Research population consisted of 32 staff managers and their deputies at management development and transform center of Isfahan Medical Sciences University in the academic year 2007 who were selected randomly. The research instrument was an organizational excellence questionnaire with 26 items with reliability of 0.97. The collected data were analyzed through descriptive statistics using SPSS and RADAR logic for organizational excellence. The findings showed that management development and transform center of Isfahan Medical Sciences University has the following points: leadership (60%), strategy (80%), employees (60%), resources and partners (50%), and processes (60%) and total points gained 238 for all enablers .

کلیدواژه‌ها [English]

  • enablers
  • organizational excellence model