نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش «بررسی تجارب زنان مدیر از رهبری در آموزش عالی ایران» است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی از نوع پدیده‌شناسی (فنومنولوژی) توصیفی استفاده گردیده است. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان دارای رتبه دانشگاهی بوده است که دارای سِمت‌های مهم دانشگاهی در سطح استان اصفهان بوده‌اند. نمـونه‌گیری به روش مبتنی بر هدف و با استفاده از روش گلوله برفی از افراد مهم آغاز شده و تا پایان اشباع اطلاعات ادامه یافت. در پایان تعداد مشارکت‌کنندگان به 8 نفر رسید. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق و ضبط به وسیله دستگاه MP3

انجام شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش 7 مرحله‌ای کلایزی استفاده شد. یافته‌های به‌دست آمده شامل عوامل و موانع موفقیت زنان مدیر در دانشگاه بود که موانع موفقیت در 3 مؤلفه اصلی و 8 زیرمؤلفه قرار گرفت که عبارت بودند از عوامل اجتماعی، عوامل سازمانی و عوامل فردی، لازم به ذکر است که هر کدام از این 8 زیرمؤلفه خود زیرمؤلفه‌های دیگری داشت که در کل 61 مؤلفه را تشکیل می‌دادند، همچنین عوامل موفقیت در 7 مؤلفه اصلی و 19 زیرمؤلفه دسته‌بندی شدند که عبارت بودند از نگرش مثبت اطرافیان، ویژگیهای شخصیتی زنان، نگرش‌های فردی زنان، نگرش‌های جامعه، مهارتهای مدیریت و رهبری، عوامل خانوادگی والدین و محیط دانشگاهی و آزاد، هر کدام از این 18 زیرمؤلفه خوددارای زیرمؤلفه‌های دیگری بودند که در مجموع می‌توان به 191 مؤلفه اشاره کرد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که زنان در آموزش عالی ایران با وجود موانع متعددی که در سر راهشان قرار گرفته به ارتقای مهارتهای مدیریت و رهبری پرداخته و جایـگاه خود را به‌عنوان مدیر موفق تثبیت کرده‌اند. آنان توانسته‌اند دیدگاه منفی جامعه را به‌سوی نگرش‌های مثبت‌تری نسبت به زنان سوق دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Women Administrators’ Experience of Leading in Higher Education (A Qualitative Study)

چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate women’s administrative experiences of leadership in higher education in Iran. This study benefited from qualitative research of descriptive phenomenology. The target population was women who had academic rank and those who had university a key role in Isfahan province. Sampling was conducted using purposeful method, the snowball technique for the critical case in the beginning and continued up to information saturation. Finally the number of participants reached 8 individuals. Data collection was done through deep interviewing which recorded with a mp3 set. For analyzing the information seven stage Collizzi method was used. Finding includes factors and obstacles for administrative women in university. That involved 3 main dimension and 8 sub dimension which includes social, administrative and individual factors. It should be taken into consideration that each of those 8 sub dimension includes other sub dimension that from 61 sub dimensions general achievement factors were classified in 7 main dimensions and 19 sub dimensions. This includes associates positive outlook, women’s characteristic features, women’s individuals’ outlook, society outlook, leadership and management skills, family and parents factors, academic and open environment that each of those 18 sub dimensions includes other sub dimension that could be mentioned in 191 sub dimensions. Finding of this study shows that despite the fact that women in higher education in Iran are faced with different obstacles but try to pay their all attention to their leadership and management and prove their position as a successful manager and change the negative society attitude to positive outlooks toward women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Leadership
  • Management
  • Higher Education
  • phenomenology