نویسندگان

چکیده

این پژوهش به بررسی توان پیش‌بینی وفاداری دانش‌آموزان به مدارس غیردولتی براساس اعتماد به مدرسه، تعهد به مدرسه و رضایت از مدرسه می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر مدارس غیردولتی نواحی پنجگانه شهر اصفهان در سال تحصیلی 88 ـ1387 تشکیل می‌دادند که براساس روش نمونه‌گیری سهمی و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کوهن و همکاران (2001)، تعداد 340 نفر از بین آنها انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از چهار پرسشنامه وفاداری هلگسن و نست (2007)، پرسشنامه اعتماد گاربارینو و جانسون (1999)، پرسشنامه تعهد باو و میتزیفریس (2007) و پرسشنامه رضایت گرملر و گوینر (2000) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی ابزارهای استفاده شده در این پژوهش را متخصصان تأیید کردند. یافته‌های به‌دست آمده نشان داد که بین وفاداری دانش‌آموزان به مدارس غیردولتی با اعتماد آنها به مدرسه (05/0P < ، 469/0r=)، بین وفاداری دانش‌آموزان به مدارس غیردولتی و تعهد آنها نسبت به مدرسه (05/0P < ، 276/0r=)، همچنین بین وفاداری دانش‌آموزان به مدارس غیردولتی با رضایت آنها از مدرسه رابطه وجود دارد (05/0P < ، 517/0=r). از بین متغیرهای اعتماد، تعهد و رضایت فقط متغیرهای اعتماد و رضایت توان پیش‌بینی وفاداری دانش‌آموزان به مدارس غیردولتی را دارند و متغیر تعهد توان پیش‌بینی وفاداری دانش‌آموزان را ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction the Female Students’ Loyalty to Nongovernmental Schools on the Basis of the Trust, Commitment and Satisfaction

چکیده [English]

The present study aims at investingating the relationship between the students’ loyalty to nongovernmental schools with the trust, commitment and satisfaction. The statistical population consists of all female students studying at the five-regions of nongovernmental schools in Isfahan city. Out of the original population, 340 students were selected through shared random sampling technique and Cohen et al sample-size table (2001). To analyze the findings, use was made of correlational analysis and in order to collect the data, 4 types of questionnaires were employed: the loyalty questionnaire developed by Helgesen and Nesset (2007), the trust questionnaire developed by Garbarino and Johnson (1999), the commitment questionnaire developed by Bove and Mitzifiris (2007), and the satisfaction questionnaire developed by Germler and Gwinner (2000). Face and content validity of the utilized instruments were confirmed by some experts in the field. The findings revealed that there was a significant positive correlation between the students’ loyalty and their trust (r= 0.469, 0.05), commitment (r=0.276, 0.05), satisfaction (r=0.517, 0.05). Among the variables investigated, only trust and satisfaction had the prediction power of loyalty. Moreover, the results of structural equations demonstrated that trust and commitment had a direct influence on loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nongavernmental
  • loyalty
  • Trust
  • commitment
  • satisfaction