نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران و توانایی آنان در جلب اعتماد معلمان در دوره ابتدایی شهر اصفهان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 1098 مدیر و 10880 آموزگار از دبستانهای دخترانه و پسرانه نواحی پنجگانه شهر اصفهان بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد 110 مدیر و 233 آموزگار، به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ آن، با 90 گویه و پرسشنامه محقق‌ساختۀ اعتماد با 30 گویه بوده است. ضریب پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای هوش هیجانی 92/0 و برای اعتماد 98/0 به‌دست آمده و روایی محتوایی پرسشنامه هوش هیجانی و اعتماد را متخصصان تأیید کردند. داده‌های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، درصد و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل رگرسیون چند متغیره، ضریب همبستگی، آزمونt ، و مانوا و LSD) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بین اعتماد با 15 مؤلفه هوش هیجانی بار ـ آن رابطه مثبتی وجود دارد. از نظر ویژگیهای جمعیت‌شناختی نیز بین هوش هیجانی مدیران از نظر مدرک تحصیلی تفاوت معناداری در سطح 05/0≥P وجود نداشت، اما بین هوش هیجانی مدیران برحسب جنسیت تفاوت بین میانگین نمره مؤلفه انعطاف در سطح 05/0≥P معنادار بوده است، بنابراین مؤلفه انعطاف در مدیران زن بیشتر از مدیران مرد بود. همچنین بین هوش هیجانی مدیران برحسب سابقه خدمت بجز در مورد مؤلفه مسؤولیت‌پذیری در سطح 05/0≥P بقیه رابطه‌ها معنادار نبوده است، بنابراین مسؤولیت‌پذیری مدیران با سابقه 25ـ20 سال بیشتر از مدیران با سابقه 15ـ10 سال بود. همچنین بین نظرات معلمان در مورد مؤلفۀ اعتماد برحسب جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معناداری در سطح 05/0≥P وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Principals' Emotional Intelligence and their Ability to take Teachers on Trust in Primary School

چکیده [English]

The aim of the present study was to investagate the relation between principals' emotional intelligence and their ability to take teachers on trust in primary school. The research method used in this project was descriptive. The statistical population for this study comprise 1098 principals and 10880 teachers of girls and boys school from 5 parts of isfahan city in 2008-2009 educational year. Through randomly Selected using the proportional stratified sampling, 110 principals and 233 teachers were selected as the statistical sample. The data collection instrument comprised Bar-on emotional intelligence questionnaire with 90 questions and trust searcher- developed questionnaire with 30 questions . The reliability coefficient of the questionnaire using cronbach alpha was 0/92 for emotional intelligence and 0/98 for trust. In this study the data were analyzed by using descriptive statistics (frequency, mean, percentile and standard deviation) and inferential statistics (multiple- regression analysis, pearsons product moment correlation coefficient, one way analysis of variance and and manova test) The results indicated thet there was a positive relation between trust and 15 components of Bar-ons emotional intelligence. Also by knowing the population, there is any significant difference on P≤0/05 level between the principals emotional intelligence about their educational perception . But there was significant differences in P≤0/05 level between the principals' emotional intelligence according to the generic state among the average of felxibility components grades. So the flexibility collected among female principals was more than was the principals, furthermore, the principal in P≤0/05 emotional intelligence according to years of service except about the responsibility components isnot significant, thus, prinsipals with 20-25 years of service are more responsible than principal with 10-15 years of service. Also was nol significant difference in P≤0/05 level between the teachers opinions about trust components according to the generic state, educational perceptive and years of service .

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence
  • Emotional intelligence
  • Take trust
  • principals