نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش از طریق یک پروژه و به‌طور مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس آمار و مدل‌سازی انجام گرفته است. در این بررسی از روش تحقیق شبه تجربی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را دانش‌آموزان دختر سال سوم تجربی دبیرستانهای دخترانه فولادشهر (161 نفر) تشکیل داده است. حجم نمونه تحقیق 51 نفر است که 24 نفر در گروه آزمایش و 27 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری تصادفی است. در گروه آزمایش تلفیقی از دو روش تدریس فعال شامل روشهای پروژه‌ای و مشارکتی به‌کار گرفته شد و در گروه گواه تدریس به شیوه سنتی (سخنرانی) انجام شد و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان از طریق آزمونهای معلم‌ساخته پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد سنجش قرار گرفت. روایی آزمونها را متخصصان تأیید کردند و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ (945/0) تأیید گردید. نتایج حاصل با استفاده از آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در سطح خطای 5 درصد نشان داد که بین دو گروه گواه و آزمایش اختلاف معنادار آماری وجود دارد، بدین معنا که دانش‌آموزانی که به‌طور پروژه‌ای ـ مشارکتی آموزش دیده بودند نسبت به گروهی که به‌طور سنتی آموزش دیده بودند از پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching in Project-Cooperative Method on Academic Achievement of Senior Girl Students in Foolad Shahr High Schools, in Terms of Statistics and Modeling

چکیده [English]

The present research aims at investigating the effect of teaching through a project and cooperative method on the academic achievement of students in statistics and modeling. In this research a quasi-experimental method was used. The research community was the junior girl students of Foolad Shahr high schools. (161 students). The sample population was 51 students, 24 of them were the exper mental group and 27 control group.In the experimental group an active teaching method was adopted which was a combination of project and cooperative methods. The control group was taught in the traditional approach. The academic achievements of students were assessed by teacher-made pre-test and post- test. The validity was confirmed by the experts and its reliability was checked by Choronbakh's alpha coefficient (0/945). The results were analyzed in two descriptive statistics sections which include graphs, mean and standard deviation as well as inferential statistics including a t-test for investigating the equality of the groups, the Levin’s test for investigating the equality of scores variance and analyzing covariance for testing the hypothesis. At a 5% error level it was concluded that there was a significant statistical difference between the achievements of control and experimental group. It means that students who were taught in a project-based and cooperative approach showed a better academic achievement compared with the traditional method learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Achievement
  • active teaching method
  • project and cooperative method