نویسنده

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه مؤلفه‌های هوش هیجانی با متغیرهای سلامت روان‌شناختی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر می‌پردازد. بدین‌ منظور از میان کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل کارشناسی دانشگاه تهران، تعداد 260 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها نیز از ابزارهای هوش هیجانی (EIQ؛ شرینگ، 1999)، سلامت عمومی (GHQ؛ گلدبرگ و هیلر، 1979) و معدل کل واحدهای دوره لیسانس استفاده شد. نتایج به‌دست آمده با استفاده از شاخص‌های آماری میانگین، انحراف معیار، همبستگی پیرسون و آزمون تبدیل Z فیشر برای مقایسه دو همبستگی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بیانگر همبستگی معنادار بین مؤلفه‌های هوش هیجانی با متغیرهای سلامت روان‌شناختی و موفقیت تحصیلی در دو گروه دانشجویان دختر و پسر می‌باشد. از سوی دیگر تفاوت همبستگی‌های دو گروه دانشجویان دختر و پسر در مؤلفه‌های هوش هیجانی، سلامت روان‌شناختی و موفقیت تحصیلی معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Among Emotional Intelligence Components With Psychological Health and Academic Success: The Moderating Role of Gender

چکیده [English]

The present research was to investigate the relationship among emotional intelligence components with psychological health and academic success in students. In this study 260 Bachelor students at the University of Tehran were randomly selected. They completed the measures of emotional intelligence questionnaire (Shering, 1999) and general health questionnaire (Goldberg & Hiller,1979). The results with utilization of mean, standard deviations, Pearson correlation, and Z Fisher test to compare two independent correlations were analyzed. The results indicated significant correlations among emotional intelligence components with psychological health and academic success in male and female students. In addition the differences between male and female students were significant in emotional intelligence, psychological health and academic success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • psychological health
  • academic success
  • Students