نویسندگان

چکیده

این تحقیق به‌منظور تعیین رابطه بین سبکهای رهبری باس (تحول‌آفرین، تبادلی و عدم مداخله‎ای) با وجدان کاری و تعهد کاری مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر اصفهان انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه کلیه مدیران دبیرستانهای پسرانه شهر اصفهان در سال 1388 است. حجم نمونه براساس اصول علمی با فرمول تعیین حجم نمونه 150 مدیر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی متناسب با حجم انتخاب شدند. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از 3 ابزار استفاده شد: الف) پرسشنامه سبکهای رهبری باس شامل سبک رهبری تحول‌آفرین با 20 گویه و تبادلی با 8 گویه و عدم مداخله‌ای با 8 گویه چهارگزینه‎ای. ب) پرسشنامه تعهد کاری با 15 گویه 5 گزینه‌ای ج) پرسشنامه وجدان کاری با 35 گویه 5 گزینه‌ای. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان داد بین سبک رهبری تحولی با وجدان کاری مدیران (204/0= r و 05/0>P) و بین سبک رهبری تحولی با تعهدکاری مدیران (267/0=r و 05/0>P) و بین سبک رهبری تبادلی با تعهد کاری مدیران (249/0=r و 05/0>P) و بین سبک رهبری عدم مداخله‌ای با وجدان کاری مدیران (447/0=r و 05/0>P) رابطه معناداری وجود دارد و بین سبک رهبری تبادلی با وجدان کاری مدیران (094/0=r و 05/0>P) و بین سبک رهبری عدم ‎مداخله‌ای با تعهد کاری مدیران (029/-=r و 05/0>P) رابطه معناداری وجود ندارد و از بین سبکهای رهبری تحولی، تبادلی و عدم مداخله‎ای بهترین پیش‌بینی‌کننده تعهد کاری مدیران، سبک رهبری تحولی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation Between Bass Styles Leadership with Principal’s Work Conscious in Boy High Schools in Isfahan City

چکیده [English]

The purpose of this research was to determine the relation between Bass’ leadership styles with Principals’ work conscious and commitment in Boy high schools in Isfahan city. The Population of the study were principals (N=150) chosen by random sampling. the Descriptive method was correlational. Some information was obtained by questionnaire 1) The questionnaire of Bass Leadership Styles included Transformational style 20 questions 2) Transactional style 8 questions and 3) non-intervention style 8 questions. The work commitment questionnaire contained 15 questions and work conscious questionnaire 35 questions. To analyze the finding of descriptive statistics (Pierson correlation coefficient and multiple regression) were used. The results show that there is a meaningful relation between transformational leadership style and principal’s work conscious (P 0/05, r=0/204). There is a relation between transformational leadership style with principals' work commitment (P0/05, r=0/267). There is no relation between transactional leadership style with the principal’s work conscious (P0/05, r=0/094). There is a relation between transactional leadership style with the principal’s work commitment (P0/05, r=0/249). There is a relation between non-intervention leadership style with principal’s work conscious (P0/05, r=0/447). There are not any meaningful relations between non-intervention leadership style and the principals' work commitment (P < 0/05, r=-0/029). Among the three Kinds of leadership, the best leadership style is transformational.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • principals
  • Leadership
  • Leadership Style
  • work conscious