نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی مشکلات یاددهی و یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان بود. سؤالات تحقیق با توجه به عوامل واژگان زبان فارسی، نظام‌آوایی زبان فارسی، دستور زبان فارسی، عوامل آموزشی، فردی و فرهنگی و اجتماعی مشکلات یاددهی‌ـ یادگیری درس زبان انگلیسی مطرح شده است. این تحقیق چون به بررسی مشکلات یاددهی و یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره متوسطه می‌پردازد، توصیفی‌ـ پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران شهر اصفهان 398 نفر است که براساس روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ساده 105 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته مشکلات یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی با 44 سؤال بسته‌پاسخ برحسب طیف پنج درجه‌ای لیکرت بود که روایی آن به‌صورت صوری و محتوایی مورد تأیید استادان با تجربه و متخصص در این زمینه قرار گرفت و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرانباخ 89/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و استنباطی (آزمون t) با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد نقش عوامل فرهنگی‌ـ اجتماعی، فردی و آموزشی بیش از سطح متوسط است و عوامل نظام‌ آوایی، واژگان زبان فارسی و دستور زبان فارسی تأثیر چندانی در مشکلات یاددهی ـ یادگیری درس زبان انگلیسی در دوره متوسطه نداشته است. همچنین براساس یافته‌ها تفاوت معناداری بین نظرات دبیران در خصوص مشکلات یاددهی ـ یادگیری زبان انگلیسی برحسب مدرک تحصیلی و سابقه خدمت وجود ندارد، اما این تفاوت برحسب جنسیت در خصوص عوامل فردی معنادار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Teaching-Learning Problems of English Language at the High School Level in the City of Isfahan From Teachers' Point of View

چکیده [English]

The purpose of this study was to study the problems involved in teaching/ learning English at high school level in the city of Isfahan from teachers' point of view. The hypothesis of this study had been modeled on the role of vocabulary, sound system and grammar of Persian, educational, individual and socio-cultural factors on teaching/ learning problems in English .The method employed in this study was descriptive. The statistical population of this research consisted of 398 English teachers in Isfahan out of which 105 teachers were selected through simple stratified random sampling. The data collection tool included a researcher-made questionnaire with 44 close ended questions on a five division Likert such whose reliability was supported by experts and its validity estimated at 0.89 through Crombach’s α coefficient. Using SPSS.15 utility, The data were analyzed at two levels: descriptive and inferencial (T-test). The results suggested that socio-cultural, individual and educational factors play a more important role than L1 interference with regard to such factors as the sound system, vocabulary and grammar. The results also suggesed that there were no significant differences among the teachers' opinions as far as their academic degrees and employment services were concerned. Gender, however, seemed to play an important role in shaping their opinions (a=0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching-Learning
  • English Language
  • high school