نویسندگان

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر آموزش هوش عملی بر اضطراب و تمرکز دانش‌آموزان صورت گرفته است. از بین جامعه آماری دو گروه 15 نفری از دانش‌آموزان پایه سوم مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 2 اصفهان، به‌عنوان نمونه آماری به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای در نظر گرفته شد و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. این پژوهش شبه تجربی است و اضطراب و تمرکز از طریق پرسشنامه LASSI، پیش‌آزمون و پس‌آزمون و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد دانش‌آموزانی که در زمینه هوش عملی آموزش ‌دیده بودند نسبت به گروهی که آموزش ندیده بودند، از اضطراب کمتر و تمرکز بیشتر برای مطالعه برخوردار بودند (05/0 ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Instruction of the Practical Intelligence on Anxiety and Concentration of Middle School Students

چکیده [English]

The present study aims to investigate effect the practical intelligence on anxiety and concentration of students. Middle schools third grades in 2 educational districts in the city of Isfahan comprised the target population of the study from which two sample groups of 15 each were randomly selected. The samples were then divided into control and experimental groups. A Pre-test, Post-test Control group design was utilized to attest to the typo thesis. The learning and Study skills Inventory (LASSI) were used and the results analyzed with SPSS. The results indicated that the treatment group who benefited from the instruction of the practical intelligence showed a better Performance on the Post-test compare with the group who did not receive any instructions (P≤0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Practical Intelligence
  • Anxiety
  • concentration
  • Students