نویسندگان

دانشگاه خوراسگان

چکیده

چکیده
هدف از اجرای این پژوه ش مقایس ه کارکرد سبک های تفکر و رابط ه آن با پیشرفت
تحصیلی در بین دانشجویان دانشکد ه فنی مهندسی و روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران بود. نمونه مورد مطالعه 288 دانشجو ( 146 نفر فنی مهندسی و 142 نفر
روا نبرنام هریزی درسی دانش و پژوهش در علوم تربیتی
استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و دانشجویان رشت ه فنی مهندسی از طریق
نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . یافته ها از طریق پرسشنام ه سبک های تفکر
استرنبرگ و واگنر و پرسشنامه خودگزارشی پیشرفت تحصیلی جمع آوری و سپس از
مستقل تحلیل شد . t طریق روشهای آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و
برای روایی پرسشنامه از نظر متخصصان و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده ش د.
0 به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که در سبک تفکر / که مقدار آن 75
اجرایی دانشجویان دانشکد ه روان شناسی و علوم تربیتی و در سبک تفکر قانونگذارانه ،
دانشجویان دانشکده های فنی مهندسی بالاتر بودند و در سبک تفکر قضایی تفاوتی
بین آنان وجود نداشت. همچنین سبک تفکر اجرایی در بین دانشجویان دانشکده های
فنی مهندسی و سبک تفکر قانونگذارانه در بین دانشجویان دانشکد ه روان شناسی و
علوم تربیتی بیشت رین قدرت پیش بینی پیشرفت تحصیلی را داشته اند و اینکه در سبک
تفکر اجرایی و قضایی بین دانشجویان پسر و دختر دانشکده های فنی مهندسی تفاوت
معناداری وجود داشت و در سبک اجرایی دختران و در سبک قضایی پسران بالاتر
قرار داشتند و در سبک تفکر قانونگذارانه ، دانشجویان پسر دانشکد ه روان شناسی و
علوم تربیتی بالاتر از دختران قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها