نویسندگان

دانشگاه خوراسگان

چکیده

چکیده
این مقاله براساس پژوهشی که به منظور بررسی نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی
در انگیزه پیشرفت فراگیران نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از
دیدگاه متخصص ان انجام گرفته، تدوین شده است . روش تحقیق توصیفی و از نوع
پیمایشی است . از تعداد 70 نفر متخصص ان (برنامه ریزی درسی، فناور ی آموزشی،
آموزش الکترونیکی ) دانشگاههای تهران (شهید بهشتی، علامه طباطبا یی، تربیت
مدرس، تربیت معلم، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ) 58
نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند . ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته
0 محاسبه گردید . / است با 46 گویه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 85
مورد بررسی قرار گرفت . برای SPSS داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار
پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آمار توصیفی و آزمون خی دو، آزمون آنالیز
دو نمونه ای استفاده شد . یافته های حاصل از t فیشر )، آزمون دانکن و F) واریانس
پژوهش نشان داد که از بین راهبردهای شناختی راهبرد تکرار و مرور و بسط و
گسترش معنایی و سازماندهی هر کدام به ترتیب دارای نقش خیلی زیاد، خیلی زیاد و
زیاد هستند و راهبرد بسط و گسترش مع نایی بیشترین نقش را در انگیزه پیشرفت
فراگیران دارد . و از بین راهبردهای فراشناختی، راهبردبرنامه ریزی، کنترل و نظارت و
نظم دهی هر کدام به ترتیب دارای نقش زیاد، خیلی زیاد و زیاد هستند که راهبرد
کنترل و نظارت بیشترین نقش را در انگیزه پیشرفت فراگیران دار ند و تف اوت معن اداری
بین نقش های راهبردهای شناختی و فراشناختی وجود ندارد

کلیدواژه‌ها