نویسندگان

دانشگاه خوراسگان

چکیده

چکیده هدف این پژوهش بررسی تجارب معلمان از طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی بوده است . روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی بود . شرکت کنندگان در پژوهش 23 نفر از معلمان مجری طرح در نواحی 2 و 3 و 4 و 5 آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 88 1387 بودند که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب گردیدند . اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری شد و با ب ه کارگیری روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گرفت . از مجموع یافته های این پژوهش بعد از حذف کدهای مشترک 100 کد مفهومی که بیانگر تجارب مشارک ت کنندگان بود ، استخراج گردید که در سه مفهوم محوری : 1 فر ایند یاددهی یادگیری، یادگیری: (میزان یادگیری، کیفیت یادگیری، کاربرد یادگیری )، *. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رش ته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان است. 1. کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (نویسنده مسؤول) Email: fatemehzamanyfard@yahoo.com 2. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان 3. دانشیار دانشگاه اصفهان (دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی) 40 / برنام هریزی درسی دانش و پژوهش در علوم تربیتی تدریس: (روش تدریس، نقش معلم، مشارکت فراگیر )، ارزشیابی : (هدف ارزشیابی، شیوه ارزشیابی، زمان ارزشیابی )، 2 بهداشت روانی : (تعادل روحی و روانی در روابط فردی، شناخت تواناییها و محدودیت های فردی، شادابی محیط یادگیری)، 3 حیطه های مختلف شخصیت دانش آموزان: (حیطه عاطفی و حیطه اجتماعی) دسته بندی شد. معلمان در جریان آموزش و اجرای طرح تجارب مثبت و منفی زیادی را به دست آورده اند که بر اد راک آنها از طرح تأثیر داشته است . آشنایی برنامه ریزان با تجربیات معلمان، به عنوان مجریان برنامه و تأکید بر این مهم که آنان اهداف این طرح را چگونه درک کرده و برای خود معنادار ساخته اند، نقش مهمی در رفع نواقص طرح و بالا بردن اثربخشی آن دارد.

کلیدواژه‌ها