نویسندگان

دانشگاه خوراسگان

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش با روش فعال فناورانه بر پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان در درس فیزیک انجام گرفته است. روش پژوهش نیمه تجربی است.
جامعه پژوهش را دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستانهای شهرستان فلاورجان تشکیل
می دهند. از بین جامعه تحقیق دو گروه (کلاس) 28 نفره به عنوان نمونه آماری به شیوه
نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. یک گروه به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر
به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شد. گروه آزمایش با روش فعال فناورانه و گروه
گواه با روش سنتی آموزش دیدند. پیشرفت تحصیلی دان شآموزان از طریق آزمونهای
معلم ساخته (پیش آزمون و پس آزمون) مورد سنجش قرار گرفت. روایی آزمو نها را
0 برآورد گردید. / مداده ها از طریق آمار استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس) تجزیه و تحلیل شد. نتایج
تحقیق نشان داد که تأثیر آموزش فیزیک با استفاده از روش فعال فناورانه بر پیشرفت
.(P≤0/ تحصیلی دانش آموزان بیشتر از روشهای سنتی است ( 0تخصصان تأیید کردند و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ 86

کلیدواژه‌ها