نویسندگان

دانشگاه خوراسگان

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان تأثیر سه شیوه تدریس (حل مسأله، پروژه و
سخنرانی) در افزایش کیفیت دور ههای آموزش ضمن خدمت دبیران شیمی دوره
متوسطه استان اصفهان است. روش تحقیق شبه تجربی و از طرح پیش آزمون و
پس آزمون همراه با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران
شیمی دوره متوسطه استان اصفهان ( 522 نفر) بودند که در تابستان 1387 در دوره های
آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت شرکت کردند و با روش نمونه گیری تصادفی ساده
120 نفر از آنها ب هعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش
آزمون و پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داد ه های پژوهش از آمار توصیفی واستنباطی استفاده شد. یافته ها نشان داد که روشهای حل مسأله و پروژه بیش از سطح
متوسط، ولی روش سخنرانی کمتر از سطح متوسط در افزایش کیفیت دور ههای
آموزش ضم نخدمت دبیران شیمی دوره متوسطه مؤثر بوده است و به کارگیری روش
تدریس سخنرانی تأثیر زیادی در افزایش کیفیت این دوره ها نداشته است. مقایسه نمره
P0/ مشاهده شده در سطح 01 f پس آزمون در گروههای مورد مطالعه نشان داد که
معنا دار بوده و تفاوت مشاهده شده بین نمرات پ سآزمون گروههای مورد مطالعه پس
از تعدیل نمرات پیش آزمون معنا دار بوده و مطابق ضریب اتا ( 58 درصد) تفاوت های
فردی در گروهها، ناشی از آزمایش بوده است. بررسی میزان تأثیر این روشها در
افزایش کیفیت دور ههای آموزش ضمن خدمت دبیران علوم پایه با توجه به متغیرهای
مشاهده شده در خصوص جنسیت و سابقه خدمت در f جمعیت شناختی نشان داد که
معنا دار نبوده است، اما در خصوص مدرک تحصیلی در سطح P0/ سطح 05
معنا دار بوده است. مقایسه میانگین نمره میزان تأثیر آموزش های ضمن P0/05
خدمت کوتاه مدت دبیران علوم پایه در ارتباط با مؤلفه های چهارگانه کیفیت (تطابق با
استاندارد، تطبیق برای کاربرد، تطبیق با هزینه، تطبیق با آخرین نیاز) با نمره ملاک 3
نشان داد که آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت دبیران علوم پایه در سطح متوسط در
تطبیق با مؤلفه های کیفیت مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها