نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ بین وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانواده، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و توانایی حل مسألۀ ریاضی دانشجویان انجام گرفت. به این منظور از روش تحقیق پیمایشی استفاده شد و داده‌های مورد نیاز دربارۀ راهبردهای عمقی، راهبردهای سطحی، اهداف تسلط، اهداف عملکرد ـ گرایش، اهداف عملکرد ـ اجتناب و وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانواده با استفاده از پرسشنامه‌های هدف پیشرفت الیوت و چرچ و فرایندهای مطالعۀ بیگز از بین 427 دانشجو با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد رابطۀ اهداف تسلط با راهبردهای عمقی و توانایی حل مسألۀ ریاضی مثبت و معنادار، اما رابطۀ اهداف عملکرد ـ گرایش و اجتناب با توانایی حل مسألۀ ریاضی معنادار نمی‌باشد. رابطۀ راهبردهای عمقی با توانایی حل مسألۀ ریاضی مثبت و معنادار و رابطۀ راهبردهای سطحی با توانایی حل مسألۀ ریاضی معنادار نیست. همچنین نتایج نشان داد که اهداف تسلط مهمترین عامل اثرگذار بر توانایی حل مسألۀ ریاضی است و پسران اهداف عملکرد ـ گرایش را بیشتر از دختران به‌کار می‌گیرند و دانشجویان متعلق به طبقۀ پایین جامعه نسبت به دانشجویان طبقۀ بالای جامعه اهداف تسلط را بیشتر به‌کار می‌گیرند. بین راهبردهای یادگیری و توانایی حل مسألۀ ریاضی دانشجویان برحسب جنسیت و وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانواده تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Among Family Socioeconomic status, Learning Strategies and Mathematic Problem Solving Ability among Students

نویسنده [English]

  • Bahman Akbari

چکیده [English]

This research has been done with the purpose of studying the relations among family socioeconomic, achievement goals, learning strategy and students, mathematic problem solving ability. For this purpose survey research method was used and required Data gathered about deep strategies, surface strategies, mastery goals, performance-approach goals, performance-avoidance goals and Family Socioeconomic status by using Goal Achievement Questionnaire by Elliot and Church and Study Process Questionnaire by Biggs of a sample of n=427 students through random clustered sampling. Results showed that the relation of mastery goals with learning deep strategy and mathematic problem solving ability is positive and significant but the relation of performance- approach goals and performance- avoidance goals with mathematic problem solving ability is not significant. The relation between deep strategy and mathematic problem solving ability is positive and significant and the relation between surface strategy and mathematic problem solving ability is not significant but is negative. Results also showed that mastery goals are the most important factor affecting on mathematic problem solving ability and boys used performance-approach goals more than girls and student belong to low socioeconomic status used mastery goals more than student belong to high socioeconomic status. But there is no difference between Students, learning strategy and mathematic problem solving ability in terms of gender and family socioeconomic status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • achievement goals
  • learning strategies
  • mathematic problem solving ability
  • Family Socioeconomic Status