نویسندگان

دانشگاه خوراسگان

چکیده

چکیده
این پژوهش به منظور تبیین رابطه طراحی شغل و عملکرد سازمانی دبیران دبیرستانهای
دولتی مناطق 1 تا 5 شهر تهران انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران
دبیرستانهای این مناطق بوده که از بین آنها نمونه گیری به عمل آمده است. روش
نمونه گیری در این پژوهش طبق های چند مرحله ای و ابزار مورد استفاده در این پژوهش
پرسشنامه و روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده است. برای تجزیه و تحلیل
استفاده شده است. همچنین از روشهای آمار SPSS داده های به دست آمده از نرم افزار
توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج
ضریب همبستگی نشان داد که رابطه معناداری بین سه شاخص وجود وظایف متنوع
در شغل و استقلال و بازخورد و عمعنادار بودن وظیفه و هویت وظیفه و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود نداشته
است.

کلیدواژه‌ها