نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی میزان فرسودگی شغلی مدیران ادارۀ کل و ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال 1387 و ارتباط میزان فرسودگی شغلی با متغیرهای جمعیت‌شناختی آنان انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش 220 مدیر (رئیس، معاون، کارشناس مسؤول) ادارۀ کل و ادارات نواحی پنجگانۀ شهر اصفهان بود. نمونۀ مورد نیاز این پژوهش،140نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری به صورت تصادفی خوشه‌ای انجام گردید و پرسشنامۀ 22 ماده‌ای فرسودگی شغلی به همراه پرسشنامۀ ویژگیهای جمعیت‌شناختی میان 140نفرگروه نمونه توزیع شد. براساس نتایج پژوهش، از 127 مدیر شرکت‌کننده در تحقیق 27 نفر (21 درصد) فرسودگی شغلی نداشتند و 100 نفر (79 درصد) فرسودگی شغلی داشتند. درصد بیشتری از زنان عدم موفقیت فردی بالا را نسبت به مردان بروز دادند. مدیران مجرد و افراد بین 41 تا 50 سال فرسودگی شغلی کمتری را در ابعاد سه‌گانه نسبت به متأهلان وگروههای سنی دیگر گزارش کردند. بیشترین میزان تحلیل عاطفی بالا مربوط به افراد زیر 30 سال، و در بُعد مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی بالا مربوط به افراد 31 تا 40 سال بود. افراد با سابقۀ خدمت 11 تا 20 سال در بُعد تحلیل عاطفی و مسخ شخصیت بالا درصد بیشتری را به خود اختصاص دادند در حالی‌که افراد با سابقۀ 21 تا 30 سال کمترین میزان نمره را در بُعد کلی فرسودگی شغلی داشتند، اما هیچ یک از این تفاوتها معنادار نبود. افراد با مدرک لیسانس به صورت معناداری فرسودگی شغلی بیشتری نسبت به افراد با مدرک فوق‌لیسانس گزارش کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشتر مدیران ادارات و ادارۀ کل آموزش و پرورش فرسودگی شغلی را در سطوح پایین و متوسط دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Burnout Among Managers of Education Department in Esfahan

چکیده [English]

Burnout is a common problem among staff, and can have negative effects on well-being of them, their physical and mental health and the expences of organizations. This descriptive study was carried out to determine the degree of occupational burnout among managers of education department in Esfahan in 2008.140 managers were selected through random cluster sampling. Relevant data were collected using demographic questionnaire and Maslash burnout inventory.
The findings revealed that 79% of the participants met study criteria for burnout, but not at the high rank. Female scored higher than male on the personal non-accomplishment subscale, married higher than single on the total score, 41-50 age group the least on the total score, 31-40 age group the highest on high depersonalization and personal non-accomplishment, and under 30 age group the highest on emotional exhaustion. Those who worked 11-20 years scored the highest on emotional exhaustion and depersonalization, and 21-30 working years the least on total burnout, but none of the mentioned differences were significant. Managers with M.A significantly scored lower than B.A on depersonalization and personal non-accomplishment.
The above mentioned findings imply paying more attention to the managers of education departments due to the importance of their role in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job burnout
  • Depersonalization
  • personal non-accomplishment
  • Emotional Exhaustion
  • Manager