نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ بین رهبری تحولی و هوش هیجانی مدیران دبیرستانهای دخترانۀ شهر اصفهان انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری 350 مدیر زن و 1305 دبیر زن از دبیرستانهای دخترانۀ مناطق ششگانۀ شهر اصفهان در سال تحصیلی 87 ـ 1386 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای 86 مدیر زن و 210 دبیر زن به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامۀ استاندارد رهبری تحولی باس شامل 25 گویه و پرسشنامۀ استاندارد هوش هیجانی بار ـ اون شامل 90 گویه بود. ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای رهبری تحولی 96/0 و برای هوش هیجانی 91/0 به‌دست آمد. داده‌های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، درصد و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل رگرسیون چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون شفه) تجزیه و تحلیل کردند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها نشان داد که بین رهبری تحولی با 15 مؤلفۀ هوش هیجانی بار ـ اون (خودآگاهی هیجانی، جرأت، حرمت نفس، خود شکوفایی، استقلال، روابط بین‌فردی، مسؤولیت‌پذیری اجتماعی، حل مسأله، آزمون واقعیت، انعطاف‌پذیری، تحمل فشار روانی، کنترل تکانه، شادمانی و خوش‌بینی) بجز همدلی رابطۀ مثبتی وجود دارد. از نظر ویژگیهای جمعیت‌شناختی نیز بین رهبری تحولی و هوش هیجانی از نظر مدرک تحصیلی در مدیران تفاوت معناداری در سطح P≤0.05 وجود نداشت، اما برحسب سابقۀ خدمت مدیرانی که سابقه خدمت 11 سال و بالاتر سابقۀ کار داشتند خودشکوفایی، حل مسأله و انعطاف‌پذیری بیشتری از مدیران با سابقه خدمت کمتر از 11 سال داشتند و همچنین جرأت در مدیرانی کمتر از 11سال سابقۀ خدمت داشتند، بیشتر از مدیران با 11 سال سابقۀ خدمت و بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation Between Transformational Leadership and Emotional Intelligence of girls’ high School Principals in Isfahan

چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate the relation between transformational leadership and emotional intelligence of girls’ high school principal in Isfahan. In this study the method was descriptive survey. The statistical population for this study comprise 350 principals and 1305 female teachers from 6 Isfahan educational districts in the academic year of 2007-2008. Through multi-stage randomized sampling, 86 principals and 210 female teachers were selected as statistical sample. The data collection instrument comprised Bass’s transformational leadership standard questionnaire with 25 questions and Bar-on’s emotional intelligence standard questionnaire with 90 questions. The reliability coefficient of the questionnaire using Cronbach Alpha was 0/96 for transformational leadership and 0/91 for emotional intelligence. In this study the data was analyzed by using descriptive statistics (frequency ,mean ,percentile and standard deviation) and inferential statistics (multiple-regression analysis, Pearson’s product moment correlation coefficient ,one way analysis of variance and Scheffe test). The results indicated that there was a positive relation between transformational leadership and 15 components of Bar-on’s emotional intelligence (emotional self-awareness, assertiveness, self-regard, self-actualization, independence, social responsibility, interpersonal relationship, reality testing, flexibility, problem solving, stress tolerance, impulse control, optimism, happiness), except empathy. Regarding demographic features there was not significant difference between transformational leadership and emotional intelligence in terms of principal degree in P≤0.05. In terms of working experience, the principal with 11 years of experience and more were more effective in self-actualization and flexibility skills as well as problem solving ability than those with less than 11 years of experience. Further the principal with less than 11 years of experience were more assertiveness than those with more than 11 years of experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Emotional intelligence
  • principals
  • girls’high