نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ بین سبک رهبری تحولی مدیران با سلامت سازمانی مدارس ابتدایی دخترانه شهر اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی بود و روایی صوری و محتوایی آن را نیز متخصصان تأیید کردند. ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامه بود؛ پرسشنامه استاندارد رهبری تحولی که باس آن را با 25 گویه و ضریب پایایی 97/0 ارائه داد و دیگری پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی که هوی و همکاران با 44 گویه و ضریب پایایی 89/0 ارائه دادند. جامعه آماری پژوهش 7606 معلم زن دوره ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 88 ـ87 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای 195 نفر از آنان انتخاب گردیدند. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس و آزمون شفه) تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که بین سبک رهبری تحولی مدیران و کلیه شاخص‌های سلامت سازمانی (یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه‌گری، ساخت‌دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تأکید علمی) مدارس ابتدایی دخترانه شهر اصفهان، رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation between Transformational Leadership Method of Administrator with Organizational Health Schools

چکیده [English]

The Purpose of this research was to investigate the relationship between Principals' transformational leadership style with organizational health of girls' elementary schools in Isfahan. The research design was a descriptive- correlative survey and the instruments were two questionnaires. The first one was the transformational leadership standard questionnaire by Bass with 25 items and the reli ability coefficient of 0.97 and the second one was the organizational health standard questionnaire by Hoy et., al with 44 items and the reliability coefficient of 0.89. the validity of the questionnaires was substantiated by the specialists of management and psychology. The statistical population of this survey consisted of 7606 women teachers of Isfahan elementary schools in the academic year of 87-88 from which 195 teachers were selected by the random clustered sampling. The obtained data was analyzes both through descriptive statistics (distribution, average percentage and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, analysis of variance and schefe test). The data revealed that there was a meaningful relationship between principals' transformational leadership style and all of the factors of organizational health (potential unity, principals' authority, conservativeness, constructiveness, resource support, mentality and scientific emphasis. The data also showed that there was not a meaningful relationship between principals' transformational leadership style with their years of service and education. However a difference was seen regarding their district. In addition there was not a meaningful difference in the level of organizational health among teachers' viewpoints regarding their years of service and education while a difference was also observed in this factor concerning their district.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Transformational leadership
  • organizational health
  • principals
  • Elementary schools