نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان دوره آموزش عمومی به‌منظور ارائۀ چارچوب مناسب بوده و با روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. از مرور متون و پیشینۀ پژوهش 8 مؤلفۀ اصلی و 99 زیرمؤلفه استخراج شد و براساس آن پرسشنامۀ اول تدوین گردید. روایی محتوایی پرسشنامه را صاحبنظران تأیید کردند و پایایی آن پس از اجرای مقدماتی از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرانباخ 96/0 محاسبه گردید. جامعه آماری این پژوهش معلمان مقاطع ابتدایی و راهنمایی (آموزش عمومی) شهر اصفهان به تعداد 6880 نفر بودند که 400 نفر از آنها براساس جدول کرجسی و مورگان به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی نسبی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی، t وابسته، tمستقل وt تک‌متغیره) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب صلاحیت‌های معلمان تفاوت وجود دارد و در کلیۀ مؤلفه‌های اصلی تفاوت معنادار است (001/0 ≥P). وضع موجود صلاحیت‌های معلمان آموزش عمومی نشان‌ می‌دهد که در بعد شخصیتی و اخلاقی در وضعیت بالاتر از متوسط قرار دارند، ولی در بعد آموزشی، رفتاری شناختی و مدیریتی در سطح متوسط و در مؤلفه‌های فناوری، توسعۀ حرفه‌ای، فکری و تدریس از وضعیت ضعیفی برخوردارند. پس از انجام تحلیل عامل، 9 مؤلفۀ اصلی و 90 گویه شناسایی و دوباره نامگذاری شد. براساس نتایج تحلیل عاملی، چارچوب ادراکی صلاحیت‌های معلمان طراحی گردید. متخصصان و صاحبنظران آموزشی درجۀ تناسب اجزای چارچوب را با میانگین 63/4 از 5 تأیید کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Professional Competencies of General Education Teachers and Presentation Of an Appropriate Conceptual Framework

چکیده [English]

The aim of this research was to study the professional competencies of the general school teachers in order to present an appropriate conceptual framework and that the research method was, survey. From literature review and previous researches, 8 principal componentes and 99 sub-componentes were extracted, on the basis of which the first questionnaire was prepared. The validity of the questionnaire was approved by the experts and its reliability was estimated by Cronbach's Alpha coefficent, which was 0.96. The statistical population of the research was the elementary and guidance school teachers (general education) in Isfahan, 400 persons were selected from 6880, on the basis of relative random sampling. Descriptive and inferential statistics (factor analysis, dependent t test, independent t test and one sample t test) were used to analyse the data. The results analysis showed that there was a significant difference between the present situation and teacher's favorable competencies and in all componentes, there was a significant difference )P≥0.001( The present status competencies of the general education teachers showed that in personality and professional moral dimensions, they were higher than average, but in educational, behavioral- cognitive and manageiral dimensions on average, and in technology, professional development and teaching componentes were weak. After factor analysis, the components were divided in to 9 categories and 90 items, renaming of which was done with regard to sub componentes. Based on the factor analysis results, a conceptual framework was desigened for teachers competencies. experts and educational specialists confirmed the appropriateness of framework componentes by means of 4/63 of 5.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Competencies
  • teacher
  • Professional Development
  • General Education