نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی میزان هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بوده است. همچنین با توجه به مؤلفه هوش سازمانی، وضعیت هر یک از مؤلفه‌ها به تفکیک تعیین گردیده است. روش مورد استفاده از نوع توصیفی ـ پیمایشی و جامعۀ مورد مطالعه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بودند. جامعه آماری 312 نفر از کارکنان با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر را شامل می‌شود که با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 228 نفر از بین آنان انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامۀ محقق‌ساخته با 95 سؤال بود که روایی صوری و محتوایی آن تأیید و پایایی آن 97/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون T یکسویه استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هوش سازمانی جامعه مورد مطالعه با میانگین تجربی 82/2 از میانگین نظری 3 پایین‌تر است. بالاترین میانگین به‌دست آمده مربوط به مؤلفه بینش راهبردی با 17/3 و کمترین مربوط به ساختار سازمانی و تغییرگرایی با 66/2 بوده است. با توجه به یافته‌های تحقیق راهکارهایی برای بهبود هوش سازمانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Extent of Organizational Intelligence Components in Organization for Research and Educational Planning

چکیده [English]

The aim of this Research is to show the extent organizational intelligence in organization for research and educational planning. So with attention components organization intelligence is appointed by situation each of component separately. In this research descriptive survey method applied and studied personnel's of organization for research and educational planning. Statistical society includes 312 people with bachelor and higher degree that with using formula Cochran are chosen by samples bulk 228 people. Data show content and face validity is confirmed and its reliability is .97.Analysing data is used descriptive and inferential statistic includes frequency, percent, mean and t-test. Research's result show organizational intelligence in society is studying experimental mean 2.82 is lower than theorical mean 3. The most mean is related to strategic vision with 3.17and lowest is related to organizational structure and appetite for change with 2.66.At the end, solutions are presented for improving organizational intelligence in organization for research and educational planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational intelligence
  • components of organizational intelligence