نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف ارزشیابی محتوای کتاب زبان فارسی (1) پایه اول متوسطه از نظر دبیران شهرستان مبارکه در اصفهان انجام گرفته است. جامعه آماری با حجم نمونۀ یکسان و تعداد کل دبیران 64 نفر است. تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته انجام گرفته است. برای سنجش روایی سؤالات پرسشنامه از نظر کارشناسان مربوط و برای سنجش پایایی از فرمول آلفای کرانباخ استفاده شده که ضریب آن 88/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، واریانس و انحراف معیار) همراه با نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که زمان تعیین شده برای تدریس، تناسب فعالیتها و خودآزمایی‌های کتاب با متن کتاب کمتر از حد متوسط است و در تدوین محتوای کتاب به توان ذهنی و فکری فراگیران، میزان تقویت خودارزیابی دانش‌آموزان، نیازهای روزمرۀ دانش‌آموزان و ارتباط عمودی مطالب کتاب کمتر از سطح متوسط توجه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Contents of Persian Language Textbook (1) of the Junior High School from the Viewpoint of the Teachers of Mobarakeh (Isfahan) City

چکیده [English]

The purpose of this research was to evaluate the contents of Persian language book (1) of the junior high school from the viewpoint of the teachers of Mobarakeh (Esfahan) city. The statistical population was the same as the sample population, which was totally 64 teachers. The research design was a descriptive-correlative survey and the instrument for collecting the data was a researcher-made questionnaire. The specialists substantiated the validity of questionnaire and the reliability of the questionnaire proved to be 0.88 using the Cronbach's alpha coefficient formula. The data was analyzed through descriptive statistics (distribution, percentage, mean, variance, and standard deviation) using the SPSS software. The findings revealed that the designated time for teaching the textbook, doing regular class activities, and doing self-evaluation questions at the end of each lesson was less than the time required compared to the scope of the content. The data also showed that little attention was paid to the pupils' mental competence, pupils' level of reinforcing their self-assessment, pupils' daily needs and requirements, and the vertical sequence of the book content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Persian language
  • Content Analysis