نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیم و راهبردهای انگیزش برای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. روش پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری 8341 دانشجوی ترم 3 و بالاتر رشته‌های غیرپزشکی مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 88 ـ1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بود. نمونه آماری 319 نفر (193 دختر و 126 پسر) بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه 24 سؤالی راهبردهای یادگـیری خودتنظیـم (SRLS) زیمـرمن و پـونز (1986) با پایایی 89/0 و پرسشنامه 44 سؤالی پیشرفت (MSLQ) اکلز (1983) با پایایی 91/0‌ بوده است. معدل کل دانشجویان در ترم‌های قبلی نیز به‌عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون چندگانۀ مدل ورود (اینتر) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد متغیرهای راهبردهای یادگیری خودتنظیم و راهبردهای انگیزش برای یادگیری پیش‌بین معناداری برای پیشرفت تحصیلی دانشجویان هستند (01/0P < ). راهبردهای انگیزش برای یادگیری در بین دانشجویان از حد متوسط بالا بوده (01/0P < ) ولی راهبردهای یادگیری خود تنظیم دانشجویان تفاوت معناداری با حد متوسط نداشت (05/0P>). با توجه به ساختار محیط‌های آموزشی، شیوۀ تدوین محتواهای آموزشی و نیز الگوهای تدریس مورد استفادۀ استادان، بالا نبودن راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانشجویان منطقی به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of Relation between Self-Regulated Learning Strategies and Motivation Strategies for Learning with Educational Performance of Students of Ardebil Islamic Azad University

چکیده [English]

The present research aims to study the relation between self-regulated learning strategies and strategies of Motivation for learning, and academic achievement of students. The method used is of correlation studies in nature. The statistical universe consisted of 8341 third and over third semester non-medical students who were busy studying during the second semester of the academic year 2008-2009 of Ardebil Islamic Azad University. The statistical sample consisted of 319 students (193 girl students and 126 boy students) who were selected using the random sampling method. The sample size was computed using Kukran formula. The research instrument of the research consisted of a 24-question questionnaire of Zimmerman and Pons (1986) Self- Regulated Learning Strategies (SRLS) with a reliability of (α= 0.89) and a 44-question achievement questionnaire of Ekelze (1983) with a reliability of (α= 0.91). The overall educational average of students during the previous semesters was also considered as an index for their academic achievement. The data was analyzed using multiple regression Enter Model method. The findings from the research showed that the variables of self-regulated learning strategies and strategies of motivation for learning were significant foretellers for the academic achievement of students (P < 0.01). The strategies of motivation for learning among the students whas above average (P < 0.01). However, self-regulated learning strategies of students were not significantly different from the average (P>0.05). Considering the structure of educational environments, the compiling method of educational contexts and also teaching models used by professors lacked highness concerning self-regulated learning strategies of students seems a logical concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-regulated learning
  • motivation strategies
  • Academic Achievement