نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطۀ توانمندسازی مدیران و تعهد شغلی آنان بود. پژوهش به شیوۀ توصیفی (همبستگی) انجام شد. نمونۀ تحقیق 135 نفر از مدیران مدارس متوسطه (72 زن و 63 مرد) بودند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه استفاده شد. توانمندسازی مدیران با استفاده از پرسشنامۀ سنجش توانمندسازی شرت و رینهارت (1992) شامل 6 بعد (تصمیم‌گیری، رشد حرفه‌ای، مقام و منزلت، خودمختاری، تأثیرگذاری و خوداثربخشی) و تعهد شغلی با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته شامل 4 بعد (تعهد حرفه‌ای، تعهد سازمانی، پایبندی به ارزشهای کار و مشارکت شغلی) سنجیده شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین توانمندسازی مدیران و تعهد شغلی آنان رابطۀ معنادار وجود دارد (05/0P < )، بدین صورت که بین سه بعد توانمندسازی (رشد حرفه‌ای، مقام و منزلت و تصمیم‌گیری) با تعهد شغلی رابطۀ معنادار وجود دارد (05/0P < ). همچنین بین توانمندسازی و سه بعد تعهد شغلی (وابستگی حرفه‌ای، وابستگی سازمانی و پایبندی به ارزشهای کار) رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد (05/0P < ). نتیجۀ تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که ابعاد توانمندسازی (بجز خودمختاری) پیش‌بینی‌کننده‌های معناداری برای تعهد شغلی هستند (05/0P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Secondary School Principals' Empowerment and Job Commitment in Semnan Province

چکیده [English]

The purpose of the study was to explore the relationship between principals' empowerment and job commitment. The participants in this study were 135 in number (female=72, male =63) at secondary school in Semnan province. Two instruments were used to collect the data. The empowerment was measured by using the School Participant Empowerment Scale (including 6 dimensions namely: decision- making, professional growth, status, autonomy, impact, self-efficacy). The job commitment (included 4 dimensions namely: professional commitment, organizational commitment, attachment to the work values and job involvement) was measured by the designed-researcher questionnative. The data were analyzed by using the Pearson product- moment correlation technique, and regression. The findings showed that there was a significant relationship between the principal's empowerment and job commitment also there was a significant relationship between three dimensions of empowerment (professional growth, status and decision-making) and job commitment. There was a significant relationship between the principals’ perception of their empowerment with three dimensions of job commitment (professional commitment, organizational commitment, attachment to the work values). The multiple regression analysis indicated that the dimensions of empowerment (except autonomy) were a significant predictor of job commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • empowerment
  • Job commitment
  • Organizational Commitment
  • Secondary School