نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی جو سازمانی دانشگاه صنعتی اصفهان (در 5 بعد فرهنگ سازمانی، نظام اجتماعی، روابط انسانی، امکانات و خدمات جنبی و نظام آموزشی) و ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان کارشناسی این دانشگاه در سال تحصیلی 88 ـ 87 صورت پذیرفت. نوع تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیۀ دانشجویان کارشناسی (6994 نفر) دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 88 ـ 87 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 500 نفر از آنان به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ جو سازمانی شامل 52 سؤال و پرسشنامۀ معیار سلامت روانی با90 سؤال بود که هر کدام از دانشجویان گروه نمونه به هر دو پرسشنامه پاسخ دادند. پایایی پرسشنامه‌های جو سازمانی و سلامت روانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 86/0 و 97/0 تعیین شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها با نظر استادان مربوط و کارشناسان مرکز مشاورۀ دانشگاه صنعتی تأیید گردید. در این پژوهش از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره، آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس، آزمون شفه و آزمون همبستگی کونیکال) استفاده شد. یافته‌های به‌دست آمده از این پژوهش نشان ‌داد بین همۀ مؤلفه‌های جو سازمانی (بجز مؤلفۀ نظام آموزشی) با سلامت روان دانشجویان در سطح 05/0P≤ ارتباط معنادار آماری وجود دارد و براساس ضریب بتا از میان مؤلفه‌های جو سازمانی بیشترین قدرت پیش‌بینی‌کنندگی برای سلامت روان دانشجویان در مرتبۀ اول مربوط به مؤلفۀ فرهنگ سازمانی و در مرتبۀ دوم مربوط به نظام اجتماعی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship of IUT Organizational Climate with Undergraduate Students' Mental Health in the Academic Year of 2008-2009

چکیده [English]

The current survey investigates the organizational climate of Isfahan University of Technology (in five dimensions organizational culture, social system, human relations, facility services, and educational system) and its relation to the undergraduate students' mental health during 2008-2009. The research design was a descriptive correlation. The statistical population for this study comprised the entire IUT's undergraduate students with a population of 6994 students of which 500 students were selected through random classified sampling. The instrument for collecting the data was a researcher- made questionnaire namely the organizational climate questionnaire comprised 52 questions and the standard mental health questionnaire with 90 questions. Each student received both organizational climate along with a mental health questionnaire. The reliability of the two above questionnaires proved to be 0.86 and 0.97 respectively, utilizing the Cronbach's alpha coefficient. The validity was also substantiated based on the opinions of the specialist of the IUT consulting center and corresponding professors. Both descriptive analysis (frequency, percentage, average value, and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlations coefficient, multi-variable regression, independent t-test, analysis of variance, Schefe test, and conical correlation test) were used for analyzing the data. The findings revealed that there was a statistical meaningful relation among all the organizational climate factors (with the exception of educational system) with students' mental health at p ≤ 0.05 level. Also regarding beta coefficient, most students' mental health predictors were organizational

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational climate
  • mental health
  • Isfahan University of Technology
  • Organizational Culture
  • Social System
  • educational system
  • Human Relations
  • Facility services