نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مشکلات (فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی درسی و مالی ـ اداری) مراکز آموزش از راه دور از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان دوره متوسطۀ شهر اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش 4021 دانش‌آموز (دختر و پسر) و 402 دبیر دوره متوسطۀ این مراکز، در سال تحصیلی 88 ـ1387 بودند. افراد نمونه 300 دانش‌آموز و 110 نفر از دبیران مراکز آموزش از راه دور بودند که به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بود. به‌منظور بررسی میزان مشکلات در این مراکز، از دو پرسشنامۀ محقق‌ساخته برای دانش‌آموزان و دبیران با درجه‌بندی لیکرت استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه با نظر متخصصان و کارشناسان در حد مطلوب گزارش گردید. پایایی هر دو پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ دانش‌آموزان 87/0 و برای پرسشنامۀ دبیران 88/0 به‌دست آمد. به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری تحلیل واریانس، t تک‌متغیره و t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر دانش‌آموزان میزان مشکلات فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی درسی، مالی ـ اداری در سطح خطای 05/0P≤ بیش از سطح متوسط و نیز از نظر دبیران، مشکلات فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی درسی بیش از سطح متوسط بود. یافته‌های دیگر پژوهش نیز بیانگر تفاوت معنادار (05/0P≤) در میزان مشکلات فناوری اطلاعات از نظر دانش‌آموزان برحسب ویژگیهای جنسیتی بود، همچنین تفاوت معناداری میان نظرات دانش‌آموزان و دبیران در میزان مشکلات مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Problems of the Distance Learning Centers: The Viewpoints of the Teachers and the Students of Isfahan’s High Schools in the Academic Year 2008-2009

چکیده [English]

The present study was aimed at investigating the instructional, financial, administrative, and information technology problems of the distance learning centers as far as the viewpoints of the teachers and the students of Esfahan high schools were concerned. The research population included 4021 male/female students and 402 high school teachers during the academic year 2008-2009 (1387-1388). The population included 300 students and 110 teachers as the research subjects selected through multi-phase cluster random sampling. The study was a descriptive survey.To achieve the purposes of the study, two researcher-made Likert-scale questionnaires were administered to the subjects. The face validity and the content validity of the instruments were well established at the experts’ discretion. To examine their reliability, the Cronbach Alpha was used the resulting coefficients were quite satisfactory (for teachers’ α=0.88 and for students’ α=0.87).The data analysis included the application of the Analysis of Variance (ANOVA), the student t-test and the Independent t-test. The research findings revealed that as far as the students’ viewpoints were concerned, all types of the problems were greater than the average at the confidential level of probability (P≤0.05) whereas the teachers believed that only the instructional problems and information technology were greater than the average. The findings also revealed that from the viewpoints of the students, there were significant differences in the amount of information technology problems in terms of gender differences. Moreover, a significant difference was found in assessing the amount of problems from the viewpoints of the teachers and students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distance learning centers
  • problems of distance learning centers
  • students of distance learning centers
  • teachers of distance learning centers information and communication technology