نویسنده

دانشگاه خوراسگان

چکیده

اجرای برنامه های آموزشی مختلف با توجه به ساختار و وظایف وزارت جهاد
کشاورزی برای به روز کردن دانش و مهارت کارکنان از اهم وظایف سازمان
آموزش، تحقیقات و ترویج است. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تدوین
مؤلفه های مؤثر در برنامه های آموزشی در بخش کشاورزی است . در این راستا 2 سؤال
در مورد تدوین مؤل فه های مؤثر در برنامه های آموزشی بخش کشاورزی در بین
اعضای هیأت علمی و کارشناسان بخش آموزش وزارت جهاد کشاورزی به
نظرخواهی گذاشته شده است . یکی اینکه مؤلفه های مؤثر برنامه های آموزشی در
بخش کشاورزی کدام است و دیگری اینکه کدام یک از مؤلفه های شناسایی شده
برای اثربخشی برنامه های آموزشی مدل پیشنهادی اهمیت بیشتری دارد؟
نوع تحقیق توصیفی پیمایشی است . جامع ه آماری 670 نفر از اعضای هی أت
علمی و کارشناسان است که حجم نمونه ، با استفاده از فرمول در حدود 60 درصد،
*. این مقاله برگرفته از پایا ننامه دکتری رشته مدیریت آموزشی می باشد.
1. دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسؤول). دکتری مدیریت
Email:airajirad28@gmail.com آموزشی
2 / دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنام هریزی درسی
383 نفر با روش طبقه ای نسبی به عنوان نمون ه تحقیق انتخاب ش دند. برای تعیین و
تدوین مؤلفه های مؤثر برنامه های آموزشی از پرسشنام ه محقق ساخته استفاده گردید که
روایی آن را خبرگان آموزشی پس از اجرای مقدما تی تأیید کردند و پایایی آن از
0 به دست آمد. / طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 89
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، درصد
تک نمون ه ای، رگرسیون چندمتغیره و t انحراف معیار ) و آمار استنباطی (آزمونهای
نمودار تحلیل مسیر ) صورت گرفته است . براساس مطالعات و مبانی نظری 6 مؤلفه و
مورد t 31 زیرمؤلفه تدوین گردید که تمامی مؤلفه ها و زیرمؤلفه ها از طریق آزمون
سنجش قرار گرفته و تأیید شدند و با اجرای آزمون تحلیل عاملی 8 مؤلف ه نهایی
استخراج گردید

کلیدواژه‌ها