نویسندگان

دانشگاه خوراسگان

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین اعتماد معلمان به مدیر و سازمان با ادراک
آنان از ابعاد عدالت سازمانی در آموزش و پرورش شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد.
در راستای دستیابی به هدف پژوهش، از بین کلیه معلمان آموزش و پرورش شهر
اصفهان 361 نفر ( 127 مرد و 234 زن) به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای
از بین نواحی پنجگانه انتخاب شدند. پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش شامل 2
پرسشنامه برای سنجش اعتماد به سازمان و اعتماد به مدیر و 3 پرسشنامه برای
اندازه گیری ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده (عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی)
بوده است. داده های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی کنونیکال و رگرسیون گام
به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی روابط همبستگی کنونیکال
1. استادیار دانشکده علوم تربیتی و روا نشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
2. کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (نویسنده مسؤول)
Email: NZ.Moshfeghi@yahoo.com
3. دانشیار دانشگاه اصفهان
26 / دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنام هریزی درسی
اعتماد به مدیر و سازمان با ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده معلمان نشان داد که
رابطه با اولین زوج همبستگی بین اعتماد به سازمان با ابعاد عدالت سازمانی مثبت و
معنادار بوده و با دومین زوج همبستگی بین اعتماد به مدیر با ابعاد عدالت سازمانی
رابطه نداشته است. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین کلیه ابعاد
عدالت سازمانی تنها عدالت تعاملی برای اعتماد به سازمان دارای توان پیش بینی بوده است

کلیدواژه‌ها