نویسندگان

دانشگاه خوراسگان

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی میزان مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نحوه
جست وجو و استفاده از نرم افزارها، دستیابی و ذخیره اطلاعات از منابع الکترونیکی
بود. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و جامعه آماری این مطالعه کلیه دانشجویان
دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 88 1387 بود که
تعداد آنها 4035 نفر اعلام شد. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان 380
نفر محاسبه گردید که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار
0 که شامل سه / 0و پایایی 85 / جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با روایی 84
قسمت بود. قسمت اول مربوط به اطلاعات فردی و قسمت دوم و سوم به ترتیب به
*. این مقاله برگرفته از پایا ننامه کارشناسی ارشد است.
1. استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
2. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3. کارشناس ارشد برنام هریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (نویسنده مسؤول)
Email: shahbazi.shahram@yahoo.com
44 / دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنام هریزی درسی
سنجش مهارتها در نحوه جست وجوی اطلاعات و استفاده از نرم افزارها، دسترسی و
ذخیره اطلاعات می پرداخت. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری
تک متغیره استفاده شد. بررسی معناداری آزمون در سطح t ضریب همبستگی و
حاصل از مقدار بحرانی جدول نشان داد، دانشجویان t و بزرگتر بودن α = 0/05
3 بالاتر از سطح متوسط 3، دارای مهارتهای مربوط / تحصیلات تکمیلی با میانگین 42
به نحوه جست وجو از بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی بودند و در خصوص مهارت
استفاده از نرم افزارها، دستیابی و ذخیره اطلاعات، پس از بررسی معناداری آزمون در
حاصل از مقدار بحرانی جدول، میانگین 3 برابر t و کوچکتر بودن α = 0/ سطح 05
مشاهده r. با سطح متوسط 3 به دست آمدکه نشان داد مهارت آنها در حد متوسط است
همبستگی مثبت و معناداری را بین میزان P ≤0/ 0 در سطح 05 / شده با مقدار 20
مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بازیابی اطلاعات از بانکهای اطلاعاتی
الکترونیکی و موفقیت پژوهشی آنها نشان داد

کلیدواژه‌ها