نویسنده

دانشگاه خوراسگان

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهای بهینه سازی برنامه ریزی نیروی انسانی
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجرا گردید.
جامعه آماری کلیه مدیران و معاونان ادارات آموزش و پرورش مناطق بیستگانه شهر
تهران ( 70 نفر) و کارشناسان برنامه ریزی و آمار مناطق تهران ( 107 نفر) هستند. نمونه
آماری در این پژوهش کلیه اعضای جامعه آماری هستند. ابزار جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه محقق ساخته با 45 سؤال پنج گزینه ای در مقیاس لیکرت است. روایی
پرسشنامه را بیست نفر از صاحب نظران تأیید کردند و پایایی آن هم با روش بازآزمایی
0 محاسبه گردید. به منظور محاسبه فراوانی، / محاسبه شد و ضریب پایایی آن 93
درصد، میانگین، انحراف معیار و واریانس نمرات از آمار توصیفی و به منظور شناسایی
*. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی بررسی راهکارهای بهینه سازی نیروی انسانی شهر تهران است
که به سفارش شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.
1. عضو هیأت علمی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (نویسنده مسؤول)
Email:Ramezan.jahanian@yahoo.com
62 / دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنام هریزی درسی
عامل های اصلی تعیین وضع مطلوب، از روش تحلیل عاملی در قلمرو آمار استنباطی
استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که برخی از مهمترین راهکارهای
بهینه سازی برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش شهر تهران عبارت اند از:
استانداردسازی نیروی انسانی، وضع قوانین مناسب برای جذب و نگهداری نیروی
انسانی، اصلاح نظام پرداخت حقوق نیروی انسانی، تلفیق فعالیتهای آموزشی و پرورشی،
تربیت نیروی انسانی متفکر و خلاق، ایجاد فرصت های برابر آموزشی، پیش بینی میزان
عرضه نیروی انسانی، تدوین نظام سنجش صلاحیت علمی معلمان، اصلاح نظام ارزشیابی
کارکنان و معلمان، مشارکت کارکنان در برنامه ریزی نیروی انسانی، برآورد نیروی
انسانی مورد نیاز سازمان آموزش و پرورش، ارزیابی برنامه های نیروی انسانی، توسعه
کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

کلیدواژه‌ها