نویسندگان

دانشگاه خوراسگان

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن (خودآگاهی،
خودتنظیمی، خودانگیزی، همدلی و مهارت های اجتماعی) با مدیریت زمان انجام
گردید. جامعه آماری تحقیق، مدیران کارگاههای شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
به تعداد 395 نفر ( 82 زن و 313 مرد) بودند. با استفاده از روش نمون هگیری تصادفی
طبقه ای 120 نفر از افراد جامعه آماری (تعداد 22 زن و 98 مرد) به عنوان نمونه انتخاب
شدند. نوع تحقیق توصیفی همبستگی بود و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه
هوش هیجانی شرینگ و مدیریت زمان سیورت استفاده شد و از آنجا که پرسشنامه
هوش هیجانی شرینگ مورد تأیید استادان متخصص نیز قرار گرفته و از روایی محتوایی و
صوری خوبی برخوردار است. پرسشنامه مدیریت زمان سیورت هم به چند تن از
استادان راهنما و مشاور برای مطالعه داده شد که همگی روایی محتوایی آن را مورد
تأیید قرار دادند. ضریب پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق شاخص آلفای کرونباخ برای
0/ 0 و برای پرسشنامه مدیریت زمان سیورت 84 / پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ 85
از طریق ضریب همبستگی SPSS به دست آمد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار
پیرسون در آمار استنباطی و همچنین آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق
رابطه معناداری P ≤0/ نشان داد بین هوش هیجانی و مدیریت زمان در سطح 05
همچنین بین همه مؤلفه های هوش هیجانی (خودآگاهی، .(r= 0/ وجود دارد ( 387
خودتنظیمی، خودانگیزی، همدلی و مهارت های اجتماعی) با مدیریت زمان در سطح
(r= 0/ و ( 281 (r= 0/ و ( 226 (r= 0/ به ترتیب با ضرایب همبستگی ( 276 P ≤0/05
رابطه وجود داشت. (r= 0/ و ( 214 (r= 0/ و ( 2

کلیدواژه‌ها