نویسنده

دانشگاه خوراسگان

چکیده

چکیده
از آنجا که حفظ و ارتقا ی رضایت شغلی همواره برای سازمانها تعیین کننده است، این
تحقیق با هدف بررسی تأثیر مرخصی و انواع تعطیلات (ملی، مذهبی ) بر رضایت
شغلی در سال 1388 در استان خوزستان انجام گرفت . تحقیق با روش پیمایشی بر روی
330 نفر از کارکنان 5 سازمان با دو رو ش نمونه گیری مبتنی بر هدف (برای مرخصی
206 نفر) و خوشه ای چ ند مرحله ای (برای تعطیلات 124 نفر) اجرا شد. سپس با توجه
به 5 فرضی ه مطرح شده در این تحقیق پرسشنام ه است اندارد سنجش رضایت شغلی
ویسوکی و کروم قبل و بعد از مرخصی و تعطیلات بین آنها توزیع گردید . داده ها ب ا
گروههای مستقل و وابسته ، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی t استفاده از آزمونهای
تجزیه و تحلیل گردید.
* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که اعتبارات آن از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد
اسلامی واحد آبادان تأمین شده است.
1. عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
Email:sh.r2005@gmail.com
104 / دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنام هریزی درسی
نتایج نشان داد که مرخصی تعطیلات ملی و مذهبی (شاد) تأثیری بر رضایت شغلی
ندارند، اما در تعطیلات مذهبی (تاسوعا و عاشورا ) رضایت شغلی کارکنان افزایش
داشت. همچنین نگرش کارکنان بعد از مرخصی نسبت به شغل بهبود پیدا کرد .
مرخصی نقشی در افزایش رضایت شغلی ندارد ، اما نبودن یا کیفیت پایین آن ممکن
است به نارضایتی نیروی کار و در نتیجه ایجاد مشکل برای سازمانها منجر شود (نظری ه
دو عاملی هرزبرگ).

کلیدواژه‌ها