نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان منطقۀ 4 دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به زبان انگلیسی بوده است. عوامل دیگری مانند جنسیت و رشتۀ تحصیلی که ممکن است روی نگرش افراد اثر داشته باشد نیز در نظر گرفته شد. برای نیل به این هدف تعداد 3418 نفر (1859 نفر پسر و 1559 نفر دختر) دانشجویان رشته‌های فنی ‌ـ مهندسی، علوم پزشکی و علوم انسانی به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای از 18 دانشگاه آزاد اسلامی منطقۀ 4 انتخاب شدند. پرسشنامۀ اصلاح شدۀ لاین (1987) پس از تعیین روایی محتوا و محاسبۀ پایایی از روش آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه گردید و میان آزمودنی‌ها توزیع شد. داده‌ها به‌وسیلۀ آزمون‌های آماری مانند تحلیل واریانس و آزمون‌های شفه و خی‌دو تحلیل گردید. نتایج کلی بیانگر علاقه و نگرش مثبت میان دانشجویان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی، درس زبان و فرهنگ انگلیسی‌زبانان است. با توجه به نتایج آزمون‌های آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون‌های آماری پارامتریک نظیر تحلیل واریانس، آزمون‌های شفه و آزمون‌های غیرپارامتریک نظیر خی‌دو، دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و دانشجویان علوم پزشکی نسبت به دانشجویان علوم انسانی نگرش مثبت‌تری به زبان انگلیسی در جنبه‌های گوناگون آن داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation into Islamic Azad University students’ attitudes towards learning English

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify EFL learners' attitudes towards learning English, English language and culture at Islamic Azad Universities of Zone four. Other factors such as gender and field of study that may affect learners' attitudes were also considered. To achieve these goals, 3418 university students (1859 males and 1559 females) majoring in engineering, medicine, and human sciences were selected through a stratified sampling procedures from 18 universities. Having identified the validity and reliability, a modified version of Laine's (1987) self-report questionnaire was administered to all the participants. Overall, based on the results of several ANOVA and Post Hoc Tests, it was found that all the students are highly motivated and have positive attitudes towards learning English, English language and culture. However, when computed separately, there were significant differences among learners' attitudes majoring in engineering, medicine and human sciences. Moreover, significant sex related differences were observed in terms of learners' attitudes towards English language and culture. The implications of this study in English language learning and teaching as well as curriculum planning have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students’ attitudes
  • learning English
  • English Language
  • English culture
  • curriculum and syllabus design