نویسندگان

چکیده

ایجاد محیط‌های تربیتی شبانه‌روزی قدمتی طولانی دارد و این مدارس امروزه در کشور ما با هدف ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش، پیشگیری از تبعات ناشی از مهاجرت دانش‌آموزان روستایی به شهرها، گسترش شعایر اسلامی و تقویت سازگاری اجتماعی ایجاد شدند. این پژوهش درصدد مقایسۀ پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌های راهنمایی و متوسطۀ مدارس شبانه‌روزی و عادی استان بوده است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و جامعۀ آماری آن همۀ دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی و عادی استان (54961 نفر) در سال تحصیلی 88 ـ1387بوده است که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، کارنامۀ تحصیلی 13800 نفر از دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی و مدارس عادی همجوار آنها، به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، اسناد و مدارک، فرم‌ها و کارنامۀ تحصیلی مربوط به دانش‌آموزان، نمرات امتحانات دروس هماهنگ استانی و کشوری بوده است. روایی و پایایی این ابزار به دلیل پرسش‌های یکسان و اجرای هماهنگ آزمون‌ها در سطح استان، از حد مطلوبی برخوردار بوده است. براساس یافته‌های پژوهش و آزمون t، دانش‌آموزان دورۀ راهنمایی مدارس عادی پیشرفت تحصیلی بیشتری داشته‌اند. در دورۀ متوسطه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مدارس شبانه‌روزی بیشتر از مدارس عادی بوده است، اما بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر تفاوت معناداری وجود نداشته است (05/0P≤).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Academic Achievement of Boarding and Ordinary Schools' Students in Chaharmahal va Bakhtiari

چکیده [English]

Creating of boarding education environment have had long history, today these schools created with the purpose of promoting qualitative level of educating system ,prevention of the results caused by rural magration to city, increasing islamic rites and strengthen social compatibility .This study aimed to compare Academic achievement of boarding and ordinary school students in guidance schools and high schools in (Chaharmahal va Bakhtiari) province in 1387-88. this is a descriptive and analytical reasearch. statistics is related to all boarding and ordinary schools and the number of students in our province (Acadmic year 1387-88) is (54961 persons). We chose in ranking sampling 13800 number of Academic Models of boarding and their conterminous ordinary schools .measuring tools included: documents and papers, forms, Academic Models and the scors of simultaneous exams did in the province and country, because of having similar contents and provincial harmony of the tests the validity and reliability have been in desired level. according to the results of the study and t-test ,ordinary Middle school students have had more achievement, and boarding high school boy students have more achievement than ordinary ones. but, girls haven,t had significant difference.(P≤0.05)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boarding school
  • Govermental school
  • Academic Achievement
  • Guidance schoo course
  • High schoo coursel