نویسندگان

چکیده

در تعلیم و تربیت اسلامی 3 نگرش وجود دارد. در نگرش نخست تعلیم و تربیت اسلامی به منزلۀ نظامی توصیفی است که از طریق بررسی آثار دانشمندان مسلمان می‏توان به آن دست یافت. در نگرش دوم، نظامی استنباطی است که براساس آن می‏توان با استفاده از متون دینی، برای همۀ مسائل تعلیم و تربیت پاسخی فراهم آورد. در نگرش سوم، تعلیم و تربیت اسلامی به منزلۀ نظامی استنباطی ـ توصیفی تلقی شده است که در آن برخی مسائل و مباحثِ مربوط به تعلیم و تربیت از متون اسلامی استخراج می‏شود و دسترسی به برخی موارد دیگر براساس روش‌های تجربی و پیش‏فرض‏های دینی، انجام می‏گیرد.
در این نوشتار سعی بر آن است که با عنایت به این مطالب، با اشاره‏ای کوتاه به ماهیت و تاریخچۀ تعلیم و تربیت اسلامی به منزلۀ رشته‏ای دانشگاهی، روش‌های پژوهش و دستاوردهای آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational Methods and Instruments Islamic Education: Nature and developments

چکیده [English]

There are three standpoints in Islamic education .in first one Islamic education is seen as a descriptive system which can be obtained through surveying works of Muslim scientists. In the second standpoint, it is an inferential system, meaning that. One can find all answers to educational problems in religious texts. In third standpoint, Islamic education is seen as an inferential –original system, in which. Some matters derived directly from Islamic texts while some others are based on experimental methods and religious hypothesis.
In this text we tried with a brief observation of nature and history of Islamic education as an academic discipline, survey its researching methods and achievements

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methods
  • education
  • nature
  • development