نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، نیازسنجی توسعۀ فضاهای فرهنگی شهروندان نجف‌آباد از نظر مدیران فرهنگی و شهروندان این شهر است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. ابزار گردآوری داده‌ها 3 نوع پرسشنامۀ محقق‌ساخته شامل پرسشنامۀ مدیران فرهنگی با 12 سؤال، پرسشنامۀ ویژۀ کودکان با 9 سؤال و پرسشنامۀ شهروندان با 17 سؤال بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل دو گروه مدیران فرهنگی و همۀ شهروندان 7 ساله و بیشتر ساکن شهر نجف‌آباد و نواحی یزدانشهر، امیرآباد و ویلاشهر بود. تعداد مدیران فرهنگی 50 نفر برآورد گردید که برای بررسی نظرات آنان از روش سرشماری استفاده شد و 383 نفر از شهروندان با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، انحراف معیار و میانگین و در سطح آمار استنباطی از آزمون‌های tتک متغیره، t مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون شفه استفاده شده است. براساس نتایج به‌دست آمده تعداد فضاهای فرهنگی موجود شهر نجف‌آباد در سطح خطای 5 درصد کمتر از سطح متوسط پاسخگوی نیاز شهروندان بوده و از نظر آمایش بیش از نیمی از این فضاها در بخش مرکزی قرار دارند که دسترسی به این فضاها برای بسیاری از شهروندان دشوار است. از نظر مدیران فرهنگی نیازهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگسرا در اولویت اول قرار دارند. مهمترین مکان برای کودکان، شهربازی است و به‌طور کلی از نظر شهروندان نیاز آموزشی ـ پژوهشی و تفریحی و فضاهایی همچون پارک و زمین ورزش اهمیت بسیاری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluate of Demands for Cultural Places Development in Najafabad

چکیده [English]

The current research aims to evaluate demands of citizens in najafabad to develop cultural places according to cultural Managers and citizens. The method used is descriptive-research of survey type and data gathering tools include 3 Kinds of researcher-made questionares: questionares containing 12 questions especial for cultural managers, questionares containing 9 questions for children and Finally questionares for citizens containing 17 questions. Statistical population in the research are 2 groups of cultural managers and all citizens more than seven Years old who are most resident in najafabad and suburbs .i.e. Yazdan shahr, Amir abad and Villashahr. The number of cultural managers was estimated 50 persons for investigating whose opinions, census method Was used of citizens, 383 persons were selected as sample group using kocran formula. Data was analyzed in 2 levels as follows, at descriptivs statistical level, frequencies, pereentages, standard deriations and, means and at inferential statistical level, single- variable: independent tests, one- side, variance analysis and shefee test were used. based on the results Current cultural places in the city on error level of 5 percent are less than average to meet the demands of Citizens. Moreover, more than half of these places are located in city center so the access is difficult. According to managers , educational and research places as well as cultural centers have priority. Children see amusement parks as the most important places and citizens generally think that educational and research and recreational places such as park, play grounds and sport fields are of importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural development
  • culture
  • cultural places
  • Demand